Domov » Blog » Sociálne podnikanie » Sociálna ekonomika: čo je to a ako môže pomôcť bežným ľuďom?

Sociálna ekonomika: čo je to a ako môže pomôcť bežným ľuďom?

Napriek mnohým problémom, aj na Slovensku existujú subjekty, ktoré sa snažia budovať sociálnu ekonomiku. Čo vlastne znamená tento pojem? Ako môže sociálna ekonomika pomôcť bežným ľuďom? Odpovede sa dozviete v tomto článku.

socialna ekonomika 2024

Čo je to sociálna ekonomika?

Sociálnu ekonomiku tvoria rôzne subjekty. Patria tu napr. družstvá, občianske združenia, nadácie, sociálne podniky a chránené dielne. Ich primárnym účelom nie je dosahovať zisk, ako pri klasických podnikateľských subjektoch, ale skôr plniť sociálne ciele. Väčšinou sú riadené na základe solidarity.

Jej konkrétne formy sú iné v každej krajine. Podľa oficiálnych zdrojov v Európe existuje 2,8 milióna sociálnej ekonomiky, čo predstavuje 10 % všetkých podnikov v EÚ. Samotný pojem sociálna ekonomika sa prvýkrát spomína v 19. storočí.

Akčný plán pre sociálnu ekonomiku

Deviateho decembra 2021 Európska komisia prijala nový akčný plán pre sociálnu ekonomiku. Obsahuje konkrétne opatrenia, ktoré pomôžu mobilizovať jej plný potenciál, pričom stavia na výsledkoch Iniciatívy pre sociálne podnikanie z roku 2011.

Jeho je cieľom zvýšiť sociálne investície, podporiť aktérov z tejto oblasti a sociálne podniky pri zakladaní, rozširovaní, inováciách a vytváraní pracovných miest.

Komisia navrhla:

 1. Vytvoriť vhodné podmienky pre rozvoj sociálneho hospodárstva

Politické a právne rámce sú kľúčom k vytvoreniu správneho prostredia pre rozmach sociálnej ekonomiky. Patrí sem zdaňovanie, verejné obstarávanie a rámce štátnej pomoci, ktoré sa musia prispôsobiť potrebám v tejto oblasti.

 1. Otvoriť príležitostí pre organizácie sociálneho hospodárstva na začatie a rozšírenie ich činnosti

Subjekty sociálnej ekonomiky by mali mať uľahčený rozbeh a rozvoj podnikania prostredníctvom podpory rozvoja podnikania. Zároveň by mali mať možnosť rekvalifikovať a zdokonaľovať zručnosti svojich pracovníkov. Európska komisia si pre roky 2021-2027 kladie za cieľ zvýšiť svoju podporu nad rámec predpokladaných 2,5 miliardy EUR, ktoré boli sociálnej ekonomike pridelené v predchádzajúcom období (2014-2020).

 1. Zabezpečenie uznania sociálneho hospodárstva a jeho potenciálu

Cieľom akčného plánu je zviditeľniť sociálne hospodárstvo a zlepšiť uznanie jeho práce a potenciálu.

mimovladne organizacie 2024

Vedúci Európsko-gruzínskeho inštitútu George Melashvili sa prihovára publiku na otvorení projektu Europe in a suitcase
(zdroj: Melberg, CC BY-SA 4.0, Wikimedia)

Subjekty sociálnej ekonomiky

Sociálne podniky: poskytujú tovar a služby na voľnom trhu. Svoj zisk väčšinou reinvestujú s cieľom dosahovať spoločenské ciele.

Agentúry podporovaného zamestnávania (APZ): pomáhajú znevýhodneným ľuďom nájsť a udržať si zamestnanie. Zároveň poskytujú pomoc aj zamestnávateľom s vytvorením a udržaním pracovných miest pre týchto ľudí.

Chránené dielne: Zamestnávajú osoby so zdravotným postihnutím a iné znevýhodnené osoby a vytvárajú pre ne chránené pracovné prostredie. Ich cieľom je integrácia týchto osôb do pracovného trhu.

Neziskové mimovládne organizácie (NMO): N.O. môžu robiť širokú škálu činnosti v rámci sociálnej ekonomiky. Často spolupracujú so štátnymi orgánmi a súkromným sektorom na riešení spoločenských problémov.

Občianske združenia a nadácie: Zameriavajú sa na rôzne aktivity v oblasti sociálnych služieb, vzdelávania, ochrany životného prostredia, kultúry a športu. Podporujú rozvoj lokálnych komunít a riešia rôzne sociálne problémy.

Komunitné centrá: Poskytujú sociálne služby a aktivity pre obyvateľov miest a obcí. Podporujú rozvoj lokálnych komunít a posilňujú sociálnu súdržnosť.

Integračné centrá pre migrantov: Pomáhajú migrantom a utečencom s adaptáciou na život v novom prostredí. Ponúkajú jazykové kurzy, rekvalifikačné programy, poradenstvo a podporu pri hľadaní zamestnania.

Sociálna ekonomika pomáha – konkrétne príklady

 1. Zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím: Chránené dielne alebo sociálne podniky, poskytujúce pracovné príležitosti pre osoby s telesným alebo duševným postihnutím, ktoré by inak mohli mať ťažkosti nájsť zamestnanie v klasických firmách. Tieto subjekty často vytvárajú prispôsobené pracovné prostredia, určené na to, aby zamestnanci rozvíjali svoje schopnosti a získavali cenné pracovné skúsenosti.
 2. Podpora sociálne vylúčených komunít: Sociálne podniky, ktoré tvoria programy na vzdelávanie a odbornú prípravu pre mladých ľudí z marginalizovaných komunít. Tieto programy im poskytujú nástroje a zručnosti potrebné na vstup na trh práce, alebo na založenie vlastných podnikateľských iniciatív.
 3. Lokálne ekologické projekty: Aj ekologické poľnohospodárske družstvá, produkujúce bio potraviny, patria do kolónky sociálna ekonomika..
 4. Integrácia migrantov: Občianske združenia a nadácie s integračnými centrami pre migrantov a utečencov..
 5. Podpora podnikania v rámci sociálnej ekonomiky: Nadácie a investičné fondy, zriadené s cieľom podpory začínajúcich podnikov (startupov).
 6. Revitalizácia zanedbaných oblastí: Subjekty obnovujúce opustené alebo zanedbané mestské priestory na vytvorenie komunitných centier, trhov, alebo umelých dielní, ktoré slúžia miestnym obyvateľom a zároveň vytvárajú pracovné príležitosti.
 7. Podpora zdravého životného štýlu: Sociálne podniky môžu organizovať programy zamerané na zlepšenie verejného zdravia, ako sú workshopy o zdravej výžive, športové aktivity pre deti z chudobných rodín, alebo programy na podporu duševného zdravia.

Sociálna ekonomika na Slovensku

V roku 2018 NRSR schválila Zákon č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch.

No oproti vyspelým štátom, stále máme čo doháňať.

Zoznamy subjektov:

Príklady úspešných subjektov sociálnej ekonomiky

Na Slovensku existuje viacero príkladov úspešných subjektov sociálnej ekonomiky, ktoré dosahujú pozitívne výsledky v rôznych oblastiach.

Napríklad:

Slovenská chránená dielňa: Patrí medzi najväčšie chránené dielňa na Slovensku. Vyrábajú darčekové predmety, odevy, cukrárenské výrobky…

Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja: Občanom ponúka rôzne služby, ako napr. starostlivosť o záhrady, pomoc pri stavebných prácach… Jeho hlavný cieľ  “aby znevýhodnené alebo zraniteľné osoby mali príležitosť zamestnať sa, získali pracovné návyky a rozvíjali svoje osobnostné predpoklady.“

WORKTEX chránená dielňa s.r.o.: WORKTEX chránená dielňa s.r.o. sídli v Nitre a ponúka služby, ako potlač reklamného textilu, výrobu pracovných odevov a podobne… Jej zákazníkmi sú známe firmy – napr. COOP Jednota Slovensko, Seat, Unicredit…

Budúcnosť sociálnej ekonomiky

Sociálna ekonomika má na Slovensku veľký potenciál prispieť k riešeniu rôznych spoločenských problémov, ako je nezamestnanosť, sociálne vylúčenie a chudoba.

Avšak trebalo by odstrániť najväčšie problémy, ktorými sú:

 • nízke povedomie o sociálnej ekonomike (pre mnohých občanov je tento pojem neznámy, mnohí nevedia, čo je to napr. podporované zamestnávanie a ako by im to malo pomôcť).
 • slabá finančná podpora zo strany štátu a samospráv
 • byrokratické prekážky

Záver

Subjekty sociálnej ekonomiky zohrávajú dôležitú úlohu v rozvoji inkluzívnej a udržateľnej spoločnosti. Ponúkajú pracovné príležitosti znevýhodneným osobám, podporujú lokálne komunity a riešia rôzne sociálne problémy. Ak sa uvedené problémy odstránia, sociálna ekonomika na Slovensku môže nabrať výrazne na sile a stať sa kľúčovým faktorom pre udržateľný rozvoj krajiny.

Sledujte nás aj na sociálnych sieťach, aby vám už nič neuniklo 🙂

Ikony:

Linkedin: Linkedin icons created by riajulislam – Flaticon
FB: Facebook icons created by Pixel perfect – Flaticon
Instagram: Instagram icons created by Freepik – Flaticon

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Návrat hore