Domov » Agentúra práce

Agentúra práce

psychologia nezamestnanosti
  • AGENTÚRA PRÁCE – Zahŕňa všetky cieľové skupiny so zníženou pracovnou schopnosťou.
  • AGENTÚRA PODPOROVANÉHO ZAMESTNÁVANIA – V zmysle § 58 Zákona 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti je odborná spolupráca zameraná len na občanov so zdravotným postihnutím a dlhodobo nezamestnaných občanov. 

Pre zamestnávateľov

Individuálne odborné služby pre zamestnávateľov v oblasti náboru i zamestnávania osôb so zníženou pracovnou schopnosťou, vrátane osôb so zdravotným postihnutím.

Pre klientov

Individuálne odborné poradenstvo pre osoby so zníženou pracovnou schopnosťou.

Naša spolupráca a podpora nekončí získaním práce.

Pri našej práci využívame metódu

aptet agentura prace

Dňa 8. decembra 2023 bolo vydané Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR povolenie na vykonávanie činnosti agentúry podporovaného zamestnávania pre Aptet ISP, družstvo, r.s.p.

Druh služieb, ktoré bude agentúra podporovaného zamestnávania poskytovať:

  • poskytovanie odborného poradenstva zameraného na podporu a pomoc pri získaní a udržaní si pracovného miesta, poskytovanie pracovnoprávneho a finančného poradenstva pri riešení nárokov občanov so zdravotným postihnutím vyplývajúcich z ich zdravotného postihnutia a poskytovanie odborného poradenstva pri získaní a udržaní si pracovného miesta dlhodobo nezamestnaným občanom,
  • zisťovanie schopností a odborných zručností občanov so zdravotným postihnutím a dlhodobo nezamestnaných občanov vzhľadom na požiadavky trhu práce,
  • vyhľadávanie vhodného zamestnania pre občana so zdravotným postihnutím a pre dlhodobo nezamestnaného občana a jeho sprostredkovanie,
  • poskytovanie odborného poradenstva zamestnávateľovi pri získavaní zamestnancov, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím alebo dlhodobo nezamestnanými občanmi, a pri riešení problémov počas ich zamestnávania,
  • vykonávanie výberu vhodného občana so zdravotným postihnutím alebo vhodného dlhodobo nezamestnaného občana na pracovné miesto na základe požiadaviek a nárokov zamestnávateľa,
  • poskytovanie odborného poradenstva zamestnávateľovi pri úprave pracovného miesta a pracovných podmienok pri zamestnávaní konkrétneho občana so zdravotným postihnutím.

Káždý problém má riešenie a hľadanie riešení je súčasťou našej práce.

Odborná spolupráca

Návrat hore