Domov » Zásady ochrany osobných údajov

1. Všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov

Aptet n.o., IČO: 45 743 126

Aptet ISP, družstvo, IČO: 52 498 905

Mlynská 2238. 934 01 LEVICE,

(ďalej len „prevádzkovateľ“).

 

Dodržiavame pravidlá a preto je ochrana vašich OÚ pre nás dôležitá. OÚ spracúvame v zmysle týchto podmienok.

Udelením súhlasu so spracúvaním OÚ na portáli www.aptet.sk poskytujete súhlas vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby (klienta) vo forme jednoznačne potvrdzujúceho úkonu v zmysle Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, a tiež podľa ustanovenia zákona č. 18/2018 Z. z, z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení prevádzkovateľovi (ďalej len „GDPR a ZÁKON“).

2. Účel spracúvania OÚ

Ak, ste nám poskytli OÚ, budú použité na nasledovné účely:

 

2.1.1 Účelom spracúvania osobných údajov je zasielanie newslettrov resp. informácií týkajúcich sa nových informácií zo sveta marketingu, legislatívnych zmien, propagácia spoločnosti, zvýšenie predaja služieb, primárne ich spracúvame na základe Vášho udeleného súhlasu.

 

Osobné údaje spracúvame na právnom základe súhlas čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

 

2.1.2 V prípade, ak ste už našim zákazníkom, chceme zostať s Vami v kontakte zameriavame sa aj na existujúcich zákazníkov, ktorých emailovú adresu sme získali v súvislosti s predajom podobných tovarov a služieb. Táto komunikácia sa týka len podobných tovarov a služieb. Dané spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu považujeme za náš oprávnený záujem. Z odberu noviniek newslettrom je možné sa kedykoľvek odhlásiť zakliknutím „odhlásiť“ v spodnej časti každého marketingovo zameraného emailu. Účelom spracúvania osobných údajov je zasielanie newsletrov resp. nových informácií zo sveta marketingu, legislatívnych zmien, propagácia spoločnosti, zvýšenie predaja služieb.

 

Osobné údaje spracúvame na právnom základe oprávnený záujem čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

 

V prípade, ak nemáte záujem o dostávanie týchto informácií napíšte nám na aptet@aptet.sk.

 

Za účelom skvalitňovania marketingových kampaní, prevádzkovateľ využíva automatizované profilovanie. Profilovaním pre Vás segmentujeme ponuku/y, ktoré Vás môžu zaujímať a sú pre vás výhodnejšie. V prípade profilovania využívame nasledovné systémy Google Adwords, Facebook Pixel.

 

Osobné údaje spracúvame na právnom základe súhlas čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

 

Súhlas sa nevyžaduje na základný zber štatistických údajov napr. použitím meracieho kódu Google Analytics.

 

2.1.3 V prípade, ak ste nám zaslali Váš životopis a motivačný list, a poskytli nám OÚ v rozsahu životopisu a to najmä titul, meno a priezvisko, adresa, vek, vzdelanie, bývalé zamestnania, zručnosti, podpis atď. Súhlasíte, aby prevádzkovateľ spracúval OÚ na právnom základe súhlas dotknutej osoby. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Po výberovom konaní sa životopisy aj motivačné listy zlikvidujú z listinnej ako automatizovanej podoby. Nepracúvame životopisy, ktoré nám boli zaslané prostredníctvom inej osoby napr. príbuzného.

 

2.1.4 Prevádzkovateľ spracúva OÚ na účely realizácie súťaží prostredníctvom Facebooku nasledovné osobné údaje: v prípade víťaza aj jeho meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu a telefónne číslo. Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely realizácie súťaže v súlade s jej podmienkami. Like – nutím predmetného statusu prevádzkovateľa a komentovaním prejavujete súhlas so zaradením resp. s účasťou na súťaži.

 

2.1.5 V prípade odovzdania výhry víťazovi spracúvame osobné údaje za účelom odovzdania výhry víťazovi a to v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) a c) spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ale zároveň aj zákonnými povinnosťami súvisiacimi s odovzdaním výhry; prevádzkovateľ spracúva tieto údaje meno a priezvisko, adresu, e-mail a telefónne číslo víťaza.

 

V prípade, ak sa dotknutá osoba rozhodne požiadať o poskytnutie podpory cez Facebook, budeme spracúvať osobné údaje uvedené vo facebookovom profile dotknutej osobe a údaje, ktoré jej dotknutá osoba sama počas komunikácie poskytne. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka a právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR. Poskytnutie osobných údajov a ich spracúvanie je nevyhnutné na poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka. Príjemcom osobných údajov je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).

 

2.1.6 Online prostredie prevádzkujeme vlastné profily na sociálnych sieťach, účelom spracúvania osobných údajov je komunikáciu s vami ako zákazníkmi na sociálnych sieťach napr. LinkedIn/Facebook. Na ochranu osobných údajov dotknutých osôb sa vzťahujú prevádzkové a zmluvné podmienky uvedených spoločností. Môžeme získavať anonymné štatistické údaje o Vašich návštevách prostredníctvom funkcie s názvom Facebook Insight, ktorú nám bezodplatne poskytuje spoločnosť Facebook za nezmeniteľných podmienok užívania. Tieto údaje sa zbierajú prostredníctvom skrytých súborov (ďalej len „súbory cookies (ID)“), pričom každý z týchto súborov obsahuje jedinečný kód užívateľa, ktorý je aktívny počas obdobia dvoch rokov, a spoločnosť Facebook ho ukladá na pevnom disku počítača alebo na inom zariadení návštevníkov fanúšikovskej stránky. Kód užívateľa, ktorý možno priradiť k údajom o pripojení užívateľov zaregistrovaných na Facebooku, sa zbiera a spracúva pri otvorení fanúšikovských stránok.

 

Web obsahuje aj logá jednotlivých sociálnych sietí tzv. pluginy.

 

Pokiaľ na logá nekliknete nebudú prenesené žiadne údaje do sociálnych sietí. Kliknutím na tieto logá akceptujete komunikáciu so servermi sociálnej siete, čím vytvoríte odkaz.

 

Právny základ spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby – čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

 

Informácie o účeloch a rozsahu zhromažďovania údajov, o ďalšom spracovaní a používaní údajov príslušnou sociálnou sieťou a o právach a nastaveniach ochrany osobných údajov nájdete v informáciách poskytnutých týmito stránkami sociálnych médií:

 

Facebook: http://www.facebook.com/about/privacy
Google: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy
Youtube: https://policies.google.com/privacy?hl=sk
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875
Ak si neželáte, aby o Vás sociálne siete získavali údaje, neklikajte na spomínané logá.

 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu uvedenom v príslušných právnych predpisoch, v zmluvách a iných dokumentoch prevádzkovateľa.

 

Spracúvame tieto osobné údaje:

 

Anonymný tvar IP adresy, ktorý zaslal požiadavku, dátum a čas zaslania požiadavky, názov prezeranej stránky resp. súboru, linku, z ktorej stránky ste sa na túto stránku dostali, prehliadač a verzia prehliadača, ktorý užívateľ používa, operačný systém, ktorý užívateľ používa, časové pásmo a poloha. Tieto údaje sa vyhodnocujú pre štatistické účely. Pritom sú to výlučne informácie, ktoré nepripúšťajú spojenie s vašou osobou. Ako užívateľ zostávate anonymný, Id, obsah profily užívateľov.

 

2.1.7 Uplatňovanie práv dotknutých osôb

 

Vybavovanie žiadostí fyzických osôb smerujúcich k uplatňovaniu ich práv ako dotknutých osôb v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Osobné údaje spracúvame meno, priezvisko, titul, email, tel. kontakt., podpis, adresa (bydlisko), údaje z príslušného IS, ktorého sa žiadosť o uplatnenie práv týka, ďalšie údaje nevyhnutné vybavenie žiadosti o uplatnenie práv.

 

2.1.8 Evidencia zástupcov dodávateľov a odberateľov

 

Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie databázy zástupcov, respektíve zamestnancov dodávateľov a odberateľov z dôvodu plnenia ich pracovných, služobných a funkčných povinností zabezpečenia plynulých dodávateľsko – odberateľských vzťahov.

 

Právny základ spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

 

Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame sú meno, priezvisko, titul, podpis, pracovné, funkčné alebo služobné zaradenie, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo (firemné), faxové číslo (firemné), e-mail (firemný), identifikačné údaje zamestnávateľa meno, priezvisko, titul, podpis, pracovné, funkčné alebo služobné zaradenie, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo (firemné), faxové číslo (firemné), e-mail (firemný), identifikačné údaje zamestnávateľa.

3. Doba spracúvania

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje len nevyhnutný čas a dodržiava pri tom zásady spracúvania osobných údajov. V prípade, ak nám bol udelený súhlas tak po dobu udelenia súhlasu, alebo zrušenia súhlasu. V prípade, ak spracúvame osobné údaje na základe zákona napr. účtovné doklady, tie spracúvame po dobu 10 rokov.

 

Údaje získané na marketingové účely prostredníctvom cookies spracováva prevádzkovateľ po celú dobu trvania súhlasu s používaním cookies, tj. po dobu, kedy ukladanie cookies povolíte vo svojom prehliadači, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom.

 

Ďalšie spracovanie osobných údajov nad rámec uvedených lehôt vykonáva prevádzkovateľ iba v prípade, že je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú.

 

Súhlas na účel marketingu je platný počas trvania účelu spracúvania osobných údajov po dobu 3 rokov alebo do odvolania súhlasu.

 

Súhlas na účel zamestnania sa u prevádzkovateľa bude uchovávať po dobu 1 roka.

 

Osobné údaje spracúvané za účelom prihlásenia sa do súťaže a odovzdanie výhry spracúvané po dobu 2 rokov od odovzdania výhry.

4. Tretie strany

4.1 Osobné údaje sú spracúvane našimi zamestnancami, ktorí boli náležite poučení ako majú s osobnými údajmi nakladať ako i podpísali dohodu o mlčanlivosti.

 

4.2 Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám. Počas spracovania projektu sú údaje poskytnuté aj tretím stranám ako partnerom našej agentúry a podobne. Zoznam partnerov, vieme poskytnúť dotknutej osobe na vyžiadanie. OÚ sú spracovávane, len za účelom plnenia zmluvy a na nevyhnutný čas bližšie uvedené v ods. 3 Doba spracúvania.

 

 • Google LLC (nástroje pre on-line marketing),
 • Facebook, Inc. (nástroje pre on-line marketing),
 • Instagram (marketing),
 • Youtube (marketing).

5. Prenos do tretej krajiny

Prevádzkovateľ využíva aplikáciu Mailchimp, ktorá má sídlo v USA.

 

USA je krajina, ktoré podľa rozhodnutia Európskej komisie zaručuje primeranú ochranu. Prevádzkovateľ online aplikácie Mailchipm poskytol primeranú záruky a bezpečnosť OÚ a zaručuje sa, že OÚ spracúva v zmysle zásad GDPR.

 

Niektorí z príjemcov môžu mať umiestnené serveri mimo EÚ (Google, Facebook). Tieto servery môžu byť umiestnené v Spojených štátoch amerických (USA). Spoločnosti so sídlom v USA, ktoré majú prístup k OÚ sú certifikované podľa systému ochrany súkromia tzv. v Private Schields a považujú za spoločnosti zabezpečujú primeranú úroveň ochrany.

 

Tento prenos sa uskutočňuje iba za predpokladu prísneho dodržiavania GDPR.

6. Automatizované profilovanie

Za účelom skvalitňovania marketingových kampaní, prevádzkovateľ využíva pre klientov automatizované profilovanie. Profilovaním pre Vás segmentujeme ponuku/y, ktoré Vás môžu zaujímať a sú pre vás výhodnejšie. V prípade profilovania využívame nasledovné systémy Google Adwords, Facebook, Sklik, Etarget.

 

Súhlas sa nevyžaduje na základný zber štatistických údajov napr. použitím meracieho kódu Google Analytics.

7. IP adresa

Je súbor čísiel jednoznačne identifikujúci zariadenie v počítačovej sieti.

 

IP adresu možno z hľadiska ochrany osobných údajov označiť za údaj týkajúci sa identifikovateľnej osoby.

 

IP adresa sa stáva osobným údajom ak:

 • IP adresa je osobným údajom, ak ju spracúva poskytovateľ internetového pripojenia spoločne s inou identifikáciou (meno, email…).
 • statické IP adresy využívané fyzickými osobami / jednotlivcami je potrebné považovať za osobné údaje.
 • dynamická IP adresa bude považovaná za osobný údaj v prípade, keď poskytovateľ online služieb bude spracúvať spoločne s dynamickou IP adresou aj ďalšie identifikátory považované za osobné údaje (napr. meno, priezvisko, mail a pod.).

 

V prípade uchovávania IP adresy na webovom sídle (napr. redakčný systém WordPress pri komentároch) je nutné zvoliť vhodný účel spracovania alebo použiť pseudonymizáciu.

 

Súhlas sa nevyžaduje na základný zber štatistických údajov napr. použitím meracieho kódu Google Analytics.

8. Bezpečný prenos údajov

Vaše osobné údaje sú bezpečne prenášané vďaka šifrovaniu. Systém kódovania SSL (Secure Socket Layer) sa najčastejšie využíva pre bezpečnú komunikáciu s webovými servermi. Osobné údaje v našich systémoch ako i internetová stránka sú zabezpečené primeranými technickými a organizačnými opatreniami proti strate, zničeniu, zmene a ďalšiemu šíreniu údajov prostredníctvom neoprávnených osôb.

9. Práva dotknutej osoby

Klient má právo v zmysle GDPR na (I.) právo na opravu, (II.) právo na výmaz, (III.) právo na prenosnosť údajov, (IV.) právo namietať, (V.) odvolanie súhlasu, (IV.) právo na prístup k informáciám.

 

(I.) Právo na opravu.

Klient má právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne OÚ, ktoré sa týkajú jeho osoby a doplnenie neúplných OÚ.

 

(II.) Právo na výmaz (právo na „zabudnutie“).

Klient má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal OÚ, ktoré sa jej týkajú. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať tieto OÚ, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

 • OÚ už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získal alebo spracúval,
 • dotknutá osoba odvolá súhlas na spracovanie OÚ aspoň na 1 konkrétny účel alebo dotknutá osoba odvolá súhlas na spracovanie OÚ aspoň na 1 konkrétny účel, súhlas je neplatný, ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný predpis, dotknutá osoba namieta spracúvanie OÚ prostredníctvom priameho marketingu vrátane profilovania, OÚ sa spracúvajú nezákonne, je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo sa OÚ získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti dotknutá osoba má menej ako 16 rokov.


Ak prevádzkovateľ zverejnil OÚ a je povinný ich vymazať, je zároveň povinný prijať primerané bezpečnostné opatrenia vrátane technických opatrení so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie, za účelom informovania ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú OÚ dotknutej osoby o jej žiadosti, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na jej OÚ a ich kópie alebo odpisy.

 

(III.) Právo na prenosnosť údajov.

Klient má právo získať OÚ, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto OÚ ďalšiemu prevádzkovateľovi – predajcovi, ak je to technicky možné a ak:

 • sa OÚ spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby, na základe zmluvy a na základe súhlasu dotknutej osoby, ktorý je neplatný ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný predpis,
 • spracúvanie OÚ sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.


(IV.) Právo namietať.

Klient má právo namietať spracúvanie OÚ, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom, prevádzkovateľ je povinný dotknutú osobu výslovne upozorniť na jej práva najneskôr pri prvej komunikácii s ňou, pričom informácia o tomto práve musí byť uvedená jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií. Klient svoje právo namietať môže uplatňovať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

 

(V.) Odvolanie súhlasu.

Klient má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť klient o tejto skutočnosti informovaný. Klient môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelil.

 

(VI.) Právo na prístup k informáciám článok.

Klient má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú OÚ, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto OÚ spracúva, klient má právo získať prístup k týmto OÚ a informácie o:

 • účele spracúvania OÚ,
 • kategórii spracúvaných OÚ – v našom prípade, sú to bežné OÚ, prevádzkovateľ nespracováva osobitnú kategóriu OÚ.
 • identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť OÚ poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
 • dobe uchovávania OÚ; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
 • práve požadovať od prevádzkovateľa opravu OÚ týkajúcich sa klienta, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie OÚ,
 • práve podať návrh na začatie konania,
 • zdroji OÚ, ak sa osobné údaje nezískali od klienta,
 • existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ klientovi informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania OÚ pre klienta.


Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť klientovi jej OÚ, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie OÚ, o ktoré klient požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť OÚ klientovi spôsobom podľa jej požiadavky.

 

(VII.) Právo podať návrh na začatie konania klientom.

Klient môže podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona, ak je priamo dotknutý na svojich právach, návrh musí obsahovať kto ho podáva, proti komu návrh smeruje s predmetom návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené, dôkazy. Vzor návrhu bude zverejnený na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava. Úrad posúdi podnet do 30 dní., rozhodne do 90 dní lehotu môže primerane predĺžiť.

10. Cookies

10.1 V súlade s § 55 ods. 5 zákona NRSR č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si Vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť Vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

 

Tieto zásady obsahujú informácie o tom, ako prevádzkovateľ používa súbory cookie a podobné technológie (ďalej len „cookies“).

 

10.2 Čo sú cookies?

 

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory „cookies“, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

 

10.3 Druhy cookies.

 

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah.

 

Na stránke www.aptet.sk môžu byť použité dočasné a trvalé cookies. Na našich webových stránkach používame niekoľko typov cookies.

 

Základné súbory cookies

 

Tieto súbory cookies tvoria základ pre prevádzku našich webových stránok a umožňujú používanie základných funkcií, akými sú napríklad zabezpečené oblasti alebo online platby. Základnými cookies sú napr. zapamätanie prihlásenia, umožnenie prístupu k zabezpečeným oblastiam bez nutnosti opätovného prihlásenia, predvyplnenie formulárov a pod. Bez týchto cookies nemôžeme poskytovať služby, ktoré tvoria základ našich stránok. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nebudeme môcť zaručiť bezchybný chod stránok.

 

Prevádzkové súbory cookies

 

Pomocou prevádzkových cookies zhromažďujeme štatistické informácie o tom, ako používate naše webové stránky. Tieto technické informácie nám napr. povedia, na ktoré časti webovej stránky ste klikli, ktorú stránku ste navštívili naposledy a pod. Tieto cookies nám slúžia na analýzu a vylepšovanie našich webových stránok z hľadiska obsahu, výkonu a dizajnu. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nemôžeme vám zaručiť bezchybný chod našich stránok.

 

Súbory cookies tretích strán

 

Na stránkach www.aptet.sk sú prepojenia a integrovaný obsah z iných webových stránok. Preto môžu byť počas používania našich webových stránok vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú kontrole Aptet n.o a Aptet ISP, družstvo. . Ide napríklad o prípad, ak prezeraná webová stránka používa nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany (napríklad nástroje spoločností Google) alebo zobrazuje obsah webových stránok tretej strany, napr. YouTube alebo Facebook. To má za následok prijatie súborov cookie od týchto služieb tretích strán. Aptet n.o ani Aptet ISP, družstvo nemôže mať kontrolu nad ukladaním ani prístup k týmto súborom cookie. Ak chcete vedieť, ako tieto tretie strany používajú súbory cookie, prečítajte sú zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookie týchto služieb.

 

10.4 Nechcem využívať cookies, ako to zmeniť?

 

Cookies, ktoré sa na www.aptet.sk používajú, si môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia.

 

Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

 

Cookies môžete v prehliadači odstrániť jednotlivo alebo všetky naraz a to buď priamo (ak vie kde sú uložené) alebo pomocou prehliadača.

 

Môžete úplne zakázať ukladanie cookies na svojom počítači alebo zvoliť si režim privátneho (privacy mode) prehliadania (Inkognito, inPrivate a pod.), ktorý má ešte výraznejšie obmedzenia. Musí však potom počítať s obmedzeniami, ktoré vyplývajú z nemožnosti využiť výhody cookies.

11. Záverečné ustanovenia

V prípade, akýchkoľvek otázok alebo pripomienok týkajúcich sa spracovania osobných údajov, nás môžete kontaktovať.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Aptet n.o., IČO: 45 743 126

Aptet ISP, družstvo, IČO: 52 498 905

Mlynská 2238. 934 01 LEVICE,

Kontaktné údaje: aptet@aptet.sk +421 915 773 229

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

lorincz@aptet.sk

Návrat hore