Domov » Náhradné plnenie

Pomoc s náhradným plnením

nahradne plnenie 2024

Čo je to náhradné plnenie

Náhradné plnenie je možnosťou, ako splniť povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu. Ak zamestnávateľ zamestnáva najmenej 20 zamestnancov a úrad v evidencii uchádzačov o zamestnanie vedie občanov so zdravotným postihnutím, môže plniť túto povinnosť aj zadaním zákazky pre subjekty, zamestnávajúce takto znevýhodnených občanov. Môže ju zadať sociálnemu podniku, chránenej dielni alebo chránenému pracovisku, ktoré je zriadené občanom so zdravotným postihnutím a prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.

Znamená to, že zamestnávateľ môže využiť aj služby sociálneho podniku, odoberať produkt (tovar, službu) alebo zadať zákazku občanovi so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť. Týmto spôsobom zamestnávateľ plní svoju povinnosť zamestnávať určený počet občanov so zdravotným postihnutím.

Ako postupovať pri realizácii náhradného plnenia

  • Identifikovať vhodného dodávateľa (najlepšie s overeným sociálnym dopadom)
  • Vybrať vhodné služby alebo tovar
  • Zohľadniť administratívne a právne aspekty
  • Dať dôraz na finančné záležitosti
  • Dať pozor na správne riadenie a koordináciu

Spoločenská zodpovednosť a ušetrenie Vašich financií

Ako registrovaný sociálny podnik vám poskytneme náhradné plnenie v zmysle Zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti, ktorý hovorí, že organizácia s počtom zamestnancov 20 a viac má povinnosť zamestnávať zamestnancov so zdravotným postihnutím (3,2% z celkového priemerného počtu zamestnancov za rok).

Ak túto podmienku nespĺňate, ste povinní odviesť odvod za nesplnenie tohto podielu Úradu práce vo výške 0,9-násobku celkovej ceny práce za každú chýbajúcu zdravotne postihnutú osobu (celková cena práce je vypočítaná z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom zamestnávateľ povinnosť zamestnávať povinný podiel počtu občanov so zdravotným postihnutím plní). Suma odvodu za nesplnenie sa počíta za každého chýbajúceho zamestnanca so ZPS (pozn: môžu sa započítať len tí zamestnanci so ZPS čo u zamestnávateľa odpracovali v roku 2023 aspoň 6 mesiacov). Túto sumu si vypočítavate vo výkaze raz do roka a predkladáte ju vždy do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.

Odvod za rok 2023

Poplatok za nezamestnávanie jednej osoby so ZPS:

 1540,- €

Náhradné plnenie

Túto povinnosť si môžete nahradiť zadaním zákazky sociálnemu podniku na  poskytnutie služieb alebo aj zhodnotenie polotovaru v objeme aspoň 1 369 € za každého chýbajúceho zamestnanca so ZPS v roku 2023.

Náhradné plnenie = hodnota tovaru a služieb za ktorú potrebujem nakúpiť, na zrušenie poplatku:

1369,- €

Úspora pre spoločnosť predstavuje získaný tovar v hodnote:

1369,- €

a priama úspora hotovosti:

171,- €

Pre platcov DPH : hodnota tovaru a služieb v sume 1369,- € + DPH

Ako to vydokladovať

Informácie (prílohy, tlačivá) z ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny nájdete na ich stránke:
https://sdu.sk/edHQG

Od nás ako registrovaného sociálneho podniku získate potvrdenie o realizovanej objednávke, ktoré vám zašleme po úhrade faktúry. Toto potvrdenie spolu s fotokópiou faktúry a dokladu o úhrade priložíte ku spomínanému výkazu a tým máte nárok odpočítať si sumu realizovanej objednávky od vykázaného odvodu za nesplnenie povinného podielu zamestnancov so zdravotným postihnutím.

Podľa interných smerníc ÚPSVaR platbu za odobratý tovar alebo poskytnutú službu je zamestnávateľ povinný uhradiť najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.

Týmto spôsobom ušetríte svoje financie a získate za ne tovar alebo službu, ktorú skutočne využijete. Ako náhradné plnenie môžete využiť naše portfólio služieb, ale radi vyhovieme aj Vašim individuálnym požiadavkám.
Ročné výkazy o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za rok 2023 je možné predkladať výlučne elektronicky prostredníctvom portálu www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk.

Návrat hore