Domov » Blog » Ľudské zdroje » Aj ľudia so zdravotným postihnutím majú právo na prácu

Aj ľudia so zdravotným postihnutím majú právo na prácu

Odborníci na prácu so zdravotne znevýhodnenými ľuďmi dnes jednohlasne uznávajú, že ľudia s chronickými zdravotnými problémami, vrátane vážnych duševných chorôb, majú právo plnohodnotne sa podieľať na živote spoločnosti. Do toho patrí aj stále zamestnanie.

zamestnávanie zťp 2024

Prístup k dôstojnej práci a pracovným príležitostiam by preto mal byť základným právom pre všetkých bez ohľadu na ich zdravotný stav alebo mieru postihnutia.

K tomu pomáha aj metóda Individual Placement and Support (IPS). Jej základnou filozofiou je presvedčenie, že každý človek má potenciál vykonávať nejakú prácu, ak sa pre neho nájde vhodný typ zamestnania, vhodné pracovné podmienky a ak dostane adekvátnu podporu.

IPS pomáha aj zamestnávateľom

Ak chcete zamestnať niekoho zdravotne znevýhodneného, IPS vám pomôže nasledovným spôsobom:

  1. Rešpekt k vašim potrebám: IPS špecialisti vám pomôžu identifikovať vaše konkrétne potreby a nájsť kandidáta, ktorý má profil a zručnosti, ktoré hľadáte.
  2. Personalizovaná podpora: IPS podpora pokračuje aj po nástupe zamestnanca do práce.
  3. Preukázaná odbornosť: IPS má overenú reputáciu v oblasti úspešného sprostredkovania zamestnania pre ľudí s psychickými poruchami na celom svete.

Odborníci navštívia vaše pracovisko, aby:

  • Pomohli s onboardingom
  • Podporili rozvoj zamestnanca vo vašej spoločnosti
  • Zaviedli úpravy, ak je to potrebné

Preukázaná efektivita programu IPS: Výsledky hovoria za všetko

Účinnosť tejto metódy je nespochybniteľná. Od prvotných štúdií v USA v 90. rokoch a na začiatku 21. storočia sa výskum rozšíril do celej Európy, Kanady, Austrálie, Hongkongu a Japonska. IPS je v súčasnosti najviac preskúmaným a najdôkladnejšie testovaným modelom pracovnej integrácie pre ľudí so závažným duševným ochorením a jediným overeným prístupom založeným na vedeckých dôkazoch.

Výsledky sú ohromujúce. Z 28 náhodne kontrolovaných štúdií zaoberajúcich sa účinnosťou IPS pre ľudí so závažným duševným ochorením všetky, okrem jednej štúdie z pevninskej Číny, preukázali výrazne lepšie výsledky v oblasti získavania bežných pracovných miest v prospech účastníkov IPS. V rámci týchto 28 štúdií (na vzorke 6 468 ľudí) až 55 % účastníkov s ktorými sa pracovalo touto metódou, získalo trvalé pracovné uplatnenie v porovnaní s 25 % účastníkov kontrolnej skupiny, ktorí absolvovali iné formy pracovnej rehabilitácie (zdroj: ipsworks.org).

Počas poslednej dekády viaceré systematické prehľady a metaanalýzy potvrdili tieto základné zistenia. Jedna metaanalýza preukázala veľmi dobré účinky IPS aj v súvislosti s ďalšími ukazovateľmi pracovného uplatnenia. Iná metaanalýza zasa zistila, že v porovnaní s kontrolnou skupinou, účastníci IPS získali prácu rýchlejšie, udržali si ju štyrikrát dlhšie počas sledovaného obdobia. (zdroj: ipsworks.org).

Nedávna následná štúdia rozsiahleho multicentrálneho pokusu odhalila vyššie zárobky u klientov IPS v porovnaní s kontrolnou skupinou, pretrvávali aj päť rokov po dvojročnej intervencii. Analýzy nákladovej efektívnosti randomizovaných kontrolovaných štúdií programu IPS vo všeobecnosti preukázali, že celkové náklady na pracovné a zdravotné služby v oblasti duševného zdravia nie sú pri tejto metóde vyššie, a niekedy sú dokonca výrazne nižšie, ako pri štandardných službách.

Tieto výsledky hovoria jasne. IPS je účinné. Pomáha ľuďom so závažným duševným ochorením nájsť si a udržať si prácu, zlepšiť si finančnú situáciu a celkovú kvalitu života.

V súčasnej dobe prebieha viacero ďalších štúdii tejto metódy.

invalidny dôchodca praca 2024

IPS a mladí ľudia

IPS pomáha aj mladým dospelým ľuďom pri prechode k zmysluplným pracovným a vzdelávacím rolám dospelého človeka, napríklad ako štandardná súčasť programov včasnej intervencie pre klientov s prvou epizódou psychózy.

Účinnosť tejto metódy je dobre zdokumentovaná minimálne od začiatku nového milénia. Kľúčovou otázkou je, ako prekonať priepasť medzi známou populáciou tých, ktorí chcú a potrebujú tieto overené služby, a tými, ktorí k nim majú skutočný prístup.

V USA približne 60% ľudí so závažnou duševnou poruchou chce pracovať, ale menej ako 2% majú prístup k IPS. Primárnymi prekážkami sú nedostatočné financovanie a absencia metodiky pre rozsiahle rozširovanie.

Rýchle celosvetové rozširovanie metódy IPS8 zahŕňa najmenej 19 vysoko príjmových krajín mimo USA za posledných 20 rokov (Austrália, Belgicko, Kanada, Čína, Česká republika, Dánsko, Francúzsko, Nemecko, Island, Írsko, Taliansko, Japonsko, Nový Zéland, Holandsko, Nórsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko a Veľká Británia).

Flexibilita a prispôsobivosť tohto modelu umožňujú jeho úspešnú implementáciu s vysokou vernosťou a dobrými výsledkami zamestnávania v krajinách s rôznymi sociokultúrnymi podmienkami, pracovnými zákonmi, systémami sociálneho zabezpečenia a ekonomickými podmienkami.

Záver

Stabilný rast programov, udržateľnosť služieb a rozširovanie na nové populácie robia z IPS jedinečnú overenú prax. Úspech pripisujeme záujmu klientov, nepretržitým výskumom podloženým zlepšeniam a živej vzdelávacej komunite.

Sledujte nás aj na sociálnych sieťach, aby vám už nič neuniklo 🙂

Ikony:

Linkedin: Linkedin icons created by riajulislam – Flaticon
FB: Facebook icons created by Pixel perfect – Flaticon
Instagram: Instagram icons created by Freepik – Flaticon

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Návrat hore