Domov » Blog » Vzdelávanie dospelých » Mobbing a Bossing: šikana na pracovisku

Mobbing a Bossing: šikana na pracovisku

Predstavte si prácu, kde sa namiesto priateľskej atmosféry a spolupráce šíri strach a neistota. To je bohužiaľ realita pre mnohých ľudí, ktorí zažívajú mobbing alebo bossing na pracovisku. V medziľudských vzťahoch , a to aj na pracovisku, dochádza často k rôznym situáciám, ktoré môžu mať tak pozitívny, ako aj negatívny dopad na kvalitu práce, a celkové pracovné prostredie.

mobbing a bossing 2024

Čo je mobbing?

Za negatívny prejav správania na pracovisku môžeme považovať obťažovanie, ktoré môže mať rôzne podoby a je označované mnohými termínmi, ako mobing, bosing, šikanovanie, psychoteror na pracovisku” a podobne.

Mobbing je šikana, ktorú zažíva zamestnanec od svojich kolegov.

Môže ísť o rôzne formy, ako napríklad:

 • Verbálne útoky: Ohováranie, urážky, ponižovanie, vyhrážky
 • Psychické nátlaky: Zastrašovanie, manipulácia, izolácia od kolegov
 • Poškodzovanie povesti: Šírenie dezinformácií, ohováranie
 • Znemožňovanie práce: Zadržiavanie informácií, zadávanie nereálnych úloh, sabotovanie práce
 • Bossing je šikana, ktorú zažíva zamestnanec od svojho nadriadeného. Prejavuje sa podobne ako mobbing, ale s tým rozdielom, že moc pochádza zhora.

Typické príklady bossingu sú:

 •  Neustále ponižovanie a znevažovanie pred kolegami
 • Nerealistické požiadavky a termíny
 • Zameriavanie sa na chyby a ignorovanie dobrých výkonov
 • Verejné kritizovanie a trestanie
 • Zatajovanie informácií a znemožňovanie kariérneho rastu

Následky mobbingu a bossingu pre obete môžu byť vážne

 • Psychické problémy: stres, úzkosť, depresia, strata sebavedomia
 • Zdravotné problémy: bolesti hlavy, poruchy spánku, tráviace ťažkosti
 • Zníženie produktivity a pracovného výkonu
 • Nútený odchod z práce

Ako riešiť mobbing na pracovisku?

Ak zažívate mobbing alebo bossing, je dôležité, aby ste nevystúpili sami. Môžete sa obrátiť na:

 • Svojich nadriadených: Ak je to možné, informujte o situácii svojho priameho nadriadeného alebo vedúceho pracovníka.
 • Odborové organizácie: Odborové zväzy vám vedia poradiť a pomôcť s riešením problému.
 • Právne orgány: V závažných prípadoch sa môžete obrátiť na súd a domáhať sa spravodlivosti.
 • Psychologickú pomoc: Neváhajte vyhľadať psychologickú pomoc, ktorá vám pomôže zvládnuť ťažkú situáciu a jej následky.

Pamätajte, že nie ste sami a existuje pomoc. Mobbing a bossing sú neakceptovateľné a obete by sa nemali báť brániť.

Je dôležité, aby sa o týchto praktikách hovorilo a aby sa obete nebáli obrátiť na príslušné orgány. Existuje viacero možností, ako sa brániť proti mobbingu a bossingu, a obete by mali vedieť, že nie sú samé.

 Dôležité je, aby ste mali dôkazy o mobbingu alebo bossingu. Môžu to byť napríklad emaily, textové správy, nahrávky rozhovorov, svedectvá kolegov, lekárske správy a podobne. Dôkazy vám pomôžu preukázať, že ste boli šikanovaní a uľahčia vám to obhajobu vašich práv.

Na Slovensku existuje legislatíva, ktorá chráni psychické zdravie zamestnancov na pracovisku. Ochrana psychického zdravia je zakotvená v Zákonníku práce (Zákon č. 311/2001 Z. z.) a v Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (Zákon č. 124/2006 Z. z.).

Zákonník práce ustanovuje, že zamestnávateľ je povinný:

 •  Zabezpečovať pracovné podmienky, ktoré neohrozujú zdravie zamestnancov. To zahŕňa aj ochranu pred psychickými záťažami, ako je stres, šikana a mobbing.
 • Vytvárať zdravé a bezpečné pracovné prostredie.

 To zahŕňa aj prevenciu a riešenie konfliktov, podporu tímovej práce a dobrú komunikáciu.

 • Poskytovať zamestnancom informácie a poradenstvo o ochrane psychického zdravia.

Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci konkretizuje povinnosti zamestnávateľa v oblasti ochrany psychického zdravia.

Zamestnávateľ je povinný:

 •  Vykonávať posúdenie rizík psychických záťaží na pracovisku.
 •  Prijímať opatrenia na prevenciu a elimináciu psychických záťaží.
 • Zabezpečovať zamestnancom primeraný odpočinok a prestávky.
 • Poskytovať zamestnancom psychologickú podporu v prípade potreby.

Dôležité linky:

staffing sikanovanie 2024

Neziskové organizácie na boj proti mobbingu a bossingu

Na Slovensku existuje viacero neziskových organizácií, ktoré sa venujú problematike mobbingu a bossingu a ponúkajú pomoc zamestnancom v tejto náročnej situácii. Tu je zoznam niektorých z nich:

Združenie obetí mobbingu a bossingu na Slovensku: https://radaprestatnusluzbu.vlada.gov.sk/podnet-29/2019-efektivne-riadenie-mobbing-bossing/

Je nezisková organizácia, ktorá sa zameriava na pomoc obetiam mobbingu a bossingu. Poskytuje právne poradenstvo, psychologickú pomoc a podporu, a zároveň organizuje informačné kampane a podujatia zamerané na prevenciu mobbingu a bossingu.

IPčko – Centrum pre deti a mladých: https://ipcko.sk/chatova-poradna/

Neziskovka, ktorá sa venuje rôznym témam duševného zdravia detí a mladých, vrátane mobbingu a bossingu. Poskytuje psychologickú pomoc a podporu prostredníctvom chatovej poradne, telefónnej linky a e-mailu.

 Liga za ľudské práva: https://www.hrl.sk/sk

Organizácia zaoberajúca sa ochranou ľudských práv na Slovensku. Môže vám pomôcť s právnym poradenstvom a zastupovaním v prípadoch mobbingu a bossingu.

Centrum pre medzinárodnú ochranu ľudských práv (CIHR)

https://www.snslp.sk/

Taktiež sa venujú ochrane ľudských práv na Slovensku a v zahraničí. Môžu vám pomôcť s právnym poradenstvom a zastupovaním v prípadoch mobbingu a bossingu, ktoré majú medzinárodný rozmer.

Okrem týchto organizácií môžete pomoc a podporu hľadať aj tu:

 • Svojich kolegov: Ak sa vám podarí nájsť dôveryhodného kolegu, s ktorým sa môžete porozprávať o tom, čo sa deje, môže vám to priniesť úľavu a podporu.
 • Rodiny a priateľov: Podpora blízkych ľudí vám môže pomôcť prekonať náročné obdobie.
 • Odborovej organizácie: Ak ste členom odborovej organizácie, môžete sa obrátiť na ňu so žiadosťou o pomoc a podporu.

Je dôležité si uvedomiť, že nie ste sami a že existuje pomoc. Nebojte sa obrátiť na niektorú z týchto organizácií a vyhľadať pomoc, ktorú potrebujete.

 Podľa viacerých prieskumov sa ukázalo, že s určitou formou mobingu, alebo bosingu, sa stretla približne tretina zamestnancov na Slovensku. 

Tu je ešte niekoľko užitočných zdrojov:

Presné štatistiky o výskyte mobbingu a bossingu na Slovensku žiaľ nie sú k dispozícii.

Je to z dôvodu, že obete sa často boja prehovoriť a nahlásiť takéto praktiky z obavy z pomsty, zhoršenia pracovnej situácie, alebo stigmatizácie.

 Napriek tomu existujú rôzne prieskumy a štúdie, ktoré nám dávajú aspoň hrubú predstavu o rozsahu problému:

Mobbing v zdravotníctve

Šikana na pracovisku sa nevyhýba ani oblasti zdravotníctva. 

Jana bola s prácou v okresnej nemocnici spokojná dlhé roky, svoju prácu považovala za poslanie. Až, dovtedy, kým nenastúpila na oddelenie nová vedúca sestra, a začalo sa biele peklo. Ponižovanie, ohováranie, nespravodlivé prideľovanie najťažších prác.

 Mladá lekárka v roku 2022 médiám opísala situáciu v zdravotníctve.

 https://domov.sme.sk/c/23073151/

Bullying a Staffing

Bullying predstavuje individuálnu formu šikany, pri ktorej je jedna osoba obťažovaná jednotlivcom. Viac sa vyskytuje v školskom prostredí, v kolegiálnych vzťahoch sa objavuje minimálne.

Staffingu zas bývajú vystavení vedúci pracovníci, manažéri. Spôsobujú ho ich zamestnanci, ktorí svojím správaním systematicky šikanujú nadriadeného. Ide o tzv. šikanovanie zdola hore.

Na rozdiel od klasického bullyingu, kde je obeť jasne identifikovateľná a šikanovanie prebieha individuálne, staffing sa vyznačuje nenápadnosťou a skrytosťou. Obeť sa často cíti bezmocná a zahanbená, nakoľko šikanovanie zo strany podriadených môže spochybňovať jej autoritu a kompetencie.

Sledujte nás aj na sociálnych sieťach, aby vám už nič neuniklo 🙂

Ikony:

Linkedin: Linkedin icons created by riajulislam – Flaticon
FB: Facebook icons created by Pixel perfect – Flaticon
Instagram: Instagram icons created by Freepik – Flaticon

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Návrat hore