Domov » Blog » Ľudské zdroje » Ako efektívne riadiť pracovný tím? Vyskúšajte RACI model

Ako efektívne riadiť pracovný tím? Vyskúšajte RACI model

RACI model je jednoduchý, ale výkonný nástroj, ktorý vám môže pomôcť zlepšiť riadenie vášho tímu. Implementáciou tejto metódy do vašej praxe môžete predísť nedorozumeniam, zvýšiť efektivitu práce a dosiahnuť ciele rýchlejšie a s menším úsilím.

efektivny pracovny tim raci

Čo je to RACI model

RACI model (RACI matica, RACI tabuľka) je nástroj pre riadenie projektov. Slúži na definovanie rolí a zodpovedností pre jednotlivé úlohy v projekte. Inými slovami, je to metóda ako zvýšiť efektivitu pracovného tímu, dopracovať sa k želenému výsledku a nestratiť sa v tom.

RACI je anglická skratka pozostávajúca z nasledujúcich rolí:

Responsible (zodpovedný za vykonanie) – Ide o osobu, zodpovednú za vykonanie práce.

Accountable (zodpovedný za výsledok) – Človek, delegujúci a kontrolujúci prácu v projekte.

Consulted (konzultant) – Konzultant poskytuje spätnú väzbu o projekte. Nie každá úloha alebo míľnik potrebuje aj túto stranu, no projektový manažér by mal určiť množstvo potrebných konzultantov.

Informed (informovaný) – Je dôležité zapájať informované osoby do projektu, avšak nie je potrebné zahlcovať ich detailmi každej úlohy. Musia mať prehľad o tom, čo sa deje, keďže to môže ovplyvniť ich prácu, ale nepatria medzi osoby s rozhodovacou právomocou v tomto procese.

Cieľom matice RACI je zaistiť, aby každá úloha mala jasne priradeného vlastníka a aby boli zodpovednosti jednoznačne rozlíšené.

Matica RACI sa skladá z tabuľky, v ktorej sú uvedené jednotlivé úlohy projektu v riadkoch a členovia tímu v stĺpcoch. V každej bunke tabuľky sa potom označí typ zodpovednosti príslušného člena tímu za danú úlohu pomocou písmen R, A, C alebo I.

RACI poskytuje organizácii prehľad o pracovnom vyťažení zamestnancov, pretože ukazuje, aké roly sú jednotlivým osobám priradené. Organizácia tak môže vidieť, či je niekto príliš často zaneprázdnený alebo naopak. RACI navyše hovorí, kto je zodpovedný za vykonanie úlohy a kto nesie zodpovednosť za to, ak sa situácia skomplikuje, prípadne projekt nevyjde tak ako mal.

raidenie tímu raci model

RACI v akcii

Poďme si názorne ukázať ako funguje RACI v praxi na konkrétnych modelových príkladoch.

Vypracovanie marketingového letáku

Predstavte si, že vytvárate tabuľku RACI pre informačný materiál, ktorý bude váš marketingový manažér distribuovať na konferencii. To bude zahŕňať rôzne procesy počnúc vytvorením obsahu a dizajnu letáku,  končiac odoslaním schválenej verzie letáku do tlačiarne. Pomocou RACI matice môžete definovať, kto je zodpovedný za každú úlohu a akú úroveň zodpovednosti má.

marketingovy letak tvorba raci

Implementácia nového softvérového systému

Vaša spoločnosť sa chystá implementovať nový softvérový systém. Implementácia zahŕňa rôzne úlohy, ako je výber softvéru, inštalácia softvéru, školenie používateľov a testovanie systému. Dobre nastavená matica RACI môže zabezpečiť, že implementácia prebehne bez problémov a že systém bude správne používaný všetkými zamestnancami.

implementacia softveru raci

Slabé stránky RACI matice

Môže byť príliš komplikovaná a časovo náročná

Pre malé projekty s jednoduchou štruktúrou môže byť RACI matica zbytočne komplikovaná a časovo náročná na vytvorenie a udržiavanie.

Nie je flexibilná pre dynamické projekty

V projektoch, kde sa požiadavky neustále menia a úlohy sa pridávajú alebo rušia, môže byť RACI matica brzdou. Aktualizácie matice môžu byť časovo náročné a viesť k zmätku medzi členmi tímu.

Nepodporuje zdieľanie zodpovednosti

RACI matica sa zameriava na to, aby mal každý jasne priradenú zodpovednosť za konkrétnu úlohu. To môže viesť k silnej orientácii na úlohy a brániť zdieľaniu zodpovednosti a spolupráci medzi členmi tímu.

Nezaoberá sa mäkkými zručnosťami a dynamikou tímu

RACI matica sa zameriava na formálne štruktúry a zodpovednosti a nezohľadňuje mäkké zručnosti, ako je komunikácia, riešenie konfliktov a budovanie tímu. V tímoch s nízkou úrovňou dôvery a spolupráce môže RACI matica viesť k ďalším problémom.

Môže vytvárať pocit byrokracie a strnulosti

Prílišná závislosť od RACI matice môže viesť k pocitom byrokracie a strnulosti v tíme. To môže potlačiť kreativitu a inovácie a brániť tímu v rýchlej adaptácii na meniace sa podmienky.

Alternatívy RACI matice

Ak zistíte, že model RACI nie je pre váš projekt vhodný, vyskúšajte niektorú z nasledovných  alternatív. Všetky používajú podobnú tabuľku ako RACI, ale používajú iné pojmy v snahe jasnejšie definovať úlohy.

RASCI

Táto alternatíva k modelu RACI používa model RACI plus S ako Supportive (podporný). Ide o niekoho, kto sa podieľa na úlohe tým, že podporuje zodpovedné strany.

DACI

Tento model zahŕňa tieto roly:

  • Hnacie sily (Drivers): Ľudia, ktorí vykonávajú prácu.
  • Schvaľovatelia (Approvers): Osoby, ktoré rozhodujú.
  • Prispievatelia (Contributor): Ľudia, s ktorými sa úloha konzultuje.
  • Informovaní (Informed): Ľudia, ktorí sú informovaní o priebehu projektu.

RAPID

Tento nástroj je užitočný pre tímy, ktoré potrebujú dospieť ku konsenzu o projektových rozhodnutiach. V tomto modeli namiesto prideľovania úloh alebo zodpovedností tímy pracujú prostredníctvom predpísaného rozhodovacieho procesu na dosiahnutie konsenzu: odporúčať (Recommend), súhlasiť (Agree), vykonať (Perform), vstup (Input) a rozhodnutie (Decide).

KANBAN tabuľa

Je to metóda riadenia toku práce, ktorá vznikla v japonskej spoločnosti Toyota. Jej cieľom je optimalizovať tok materiálu a informácií tak, aby sa dosiahla maximálna efektivita a minimalizovali sa straty. Pomocou kanbanových tabúľ alebo násteniek sa vizualizujú všetky úlohy a ich stav.

Záver

Matica RACI je užitočným nástrojom na prideľovanie úloh a zodpovedností v projektoch. Jej hlavnou výhodou je jasná vizualizácia toho, kto čo robí, čo pomáha predchádzať zmätkom a konfliktom v tíme. Používanie RACI tiež podporuje zapojenie všetkých relevantných strán a zabezpečuje, že žiadna kľúčová úloha nebude vynechaná. Je však dôležité si uvedomiť aj jej obmedzenia a zvážiť použitie alternatívnych modelov v závislosti od konkrétnych potrieb.

Sledujte nás aj na sociálnych sieťach, aby vám už nič neuniklo 🙂

Ikony:

Linkedin: Linkedin icons created by riajulislam – Flaticon
FB: Facebook icons created by Pixel perfect – Flaticon
Instagram: Instagram icons created by Freepik – Flaticon

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Návrat hore