Domov » Blog » Sociálne podnikanie » Zakladám sociálny podnik: 6 krokov ako postupovať

Zakladám sociálny podnik: 6 krokov ako postupovať

Sociálne podnikanie sa v posledných rokoch stáva modernou formou podnikania aj na Slovensku. Označuje sa ako podnikanie 21. storočia. Do podnikateľských procesov vnáša solidaritu a etický princíp. Sociálne podniky sa podieľajú na riešení spoločenských problémov, zvyšujú kvalitu života obyvateľstva.

Ak si chcem založiť sociálny podnik, najskôr je potrebné sa oboznámiť so  základnou terminológiou v tejto oblasti: sociálne podnikanie, sociálny podnik a jeho funkcie, legislatívne požiadavky.

socialne podnikanie 2024

Čo je to sociálny podnik?

Sociálny podnik je súčasťou sociálnej ekonomiky a sociálneho podnikania. Sociálne podnikanie (social entepreneurship) zahŕňa prioritne sociálne ciele, je založené na neziskovom princípe, vytvára spoločenské hodnoty na základe spolupráce s ľuďmi a s organizáciami občianskej spoločnosti.

Často je sociálne podnikanie označované za inovatívny spôsob podnikania, ktorého cieľom je eliminovať nezamestnanosť, chudobu, ekologické problémy, podporovať zamestnanosť sociálne znevýhodnených skupín a zraniteľných osôb.

Jeho úlohou je znovuinvestovanie hospodárskeho zisku do podnikania, s cieľom dosahovania pozitívnych hospodárskych vplyvov. Sociálny podnik musí byť subjektom sociálnej ekonomiky, čo znamená, že musí vykonávať aspoň jednu z aktivít v rámci sociálnej ekonomiky, činnosť však môže byť hospodárska aj nehospodárska.

socialny podnik 2024

Funkcie sociálneho podniku

Hlavnou funkciou sociálneho podniku je teda dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu a vykonávanie hospodárskej činnosti. Sociálny podnik ako subjekt sociálnej ekonomiky musí napĺňať aj ďalšie funkcie:

 1. Má prispievať k pozitívnemu sociálnemu vplyvu podnik musí prispievať tovarom alebo službou, ktoré vyrába, distribuuje, poskytuje, dodáva, alebo aspoň prispieva k spôsobu ich výroby a poskytovania,
 2. V prípade hospodárskeho zisku, investuje po jeho zdanení, investuje aspoň 50% zisku do svojho hlavného cieľa, teda merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu,
 3. Zapájanie zainteresovaných osôb do hospodárskej činnosti, pričom svoje poslanie a aktivity podriaďuje práve záujmu a úžitku týchto osôb. Kto sú zainteresované osoby? Zamestnanec podniku, spotrebiteľ tovaru alebo služby, obyvateľ obce, kde sa nachádza sociálny podnik, fyzická osoba, ktorá v uplynulom období vykonala pre sociálny podnik dobrovoľnícku činnosť. , ktorými sú osoby, ktorých záujmu a úžitku sociálny podnik podriaďuje svoje poslanie a aktivity (zainteresované osoby: zamestnanec podniku, spotrebiteľ tovaru alebo služby, obyvateľ obce, kde sa nachádza sociálny podnik, fyzická

Druhy sociálnych podnikov

Z hľadiska hlavného cieľa sociálnych podnikov, teda dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu, zákon o sociálnych podnikoch ich člení na podniky s napĺňaním verejného záujmu (prínosné pre spoločnosť ako celok) a podniky s napĺňaním komunitného záujmu.

Podľa zákona o sociálnych podnikoch  verejnoprospešné podniky poskytujú spoločensky prospešné služby pre spoločnosť ako celok.

Členenie sociálnych podnikov

Spoločensky prospešnú službu zákon o sociálnych podnikoch vymedzuje nasledovne:

 • zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti,
 • poskytovanie sociálnej a humanitárnej pomoci,
 • tvorba a rozvoj duchovných a kultúrnych hodnôt,
 • ochrana ľudských práv a základných ľudských slobôd,
 • edukácia a rozvoj telesnej kultúry,
 • výskum a vývoj vedecko-technických služieb a informačných služieb,
 • ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
 • regionálny rozvoj a podpora zamestnanosti,
 • zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.

Integračný podnik vykonáva verejnoprospešnú činnosť, ktorého úlohou je regionálny rozvoj a podpora zamestnanosti. Zamestnáva minimálne 30% znevýhodnených a zraniteľných osôb.

Sociálny podnik bývania patrí tiež verejnoprospešným podnikom, ktorého úlohou je zabezpečovať bývanie, správu, údržbu a obnovu bytového fondu.

Iný registrovaný sociálny podnik vykonáva akúkoľvek verejnoprospešnú činnosť, na ktorú sa nekladú zvýšené nároky (zdravotná starostlivosť, kultúra, vzdelávanie, výchova, ekológia).

Legislatíva sociálneho podnikania

V roku 2018 bol schválený Zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, ktorý upravuje podmienky sociálneho podnikania na Slovensku. Prax preukázala potrebu novelizácie zákona, ktorá vstúpila do platnosti v januári 2023.

Postup pri založení sociálneho podniku

Ak chcete zaregistrovať sociálny podnik, ktorý zakladáte, alebo už máte firmu a chcete získať  štatút registrovaného sociálneho podniku, môžete postupovať podľa nasledujúcich krokov:

  1. Podať žiadosť

Žiadateľ musí spĺňať nasledovné podmienky, ktoré vyplývajú zo sociálneho zákona:

 • zriadiť poradný výbor alebo uplatňovať demokratickú správu podniku,
 • stanoviť si hlavný cieľ, vychádzajúci z naplnenia sociálnych vplyvov,
 • určiť predmet svojej hospodárskej činnosti,
 • ukázať merateľnosť sociálneho vplyvu,
 • zaviazať sa, že 50% zisku použije na dosiahnutie sociálneho vplyvu,
 • nemať nedoplatky na daniach,
 • na majetok žiadateľa nie je vyhlásený konkurz,
 • nemať zrušený štatút registrovaného štátneho podniku.
 1. Výpis z registra trestov (nemôže byť starší ako 3 mesiace).
 2. Zakladajúcu listinu podniku (podľa druhu občianske združenie, nezisková organizácia, nadácia..)
 3. Podnikateľský plán.
 4. Čestné vyhlásenie preukazujúce splnenie podmienok.
 5. Žiadosť spolu s dokumentmi poslať na adresu:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,

Sekcia práce, Odbor sociálnej ekonomiky,

Špitálska 4, 6, 8

81643 Bratislava

Všetky dokumenty  a žiadosti nájdete na: https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/socialna-ekonomika/ziadost-statut-soc-podnik.html

Použité zdroje:

 1. https://monitoringmsp.sk/wp-content/uploads/2020/07/Ako-zalo%C5%BEi%C5%A5-soci%C3%A1lny-podnik.pdf
 2. https://unibook.upjs.sk/img/cms/2021/fvs/socialna-ekonomika-a-socialne-podnikanie.pdf

Sledujte nás aj na sociálnych sieťach, aby vám už nič neuniklo 🙂

Ikony:

Linkedin: Linkedin icons created by riajulislam – Flaticon
FB: Facebook icons created by Pixel perfect – Flaticon
Instagram: Instagram icons created by Freepik – Flaticon

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Návrat hore