Domov » Glosár pojmov a skratiek » Mobbing (Moobing a boosing)

Mobbing (Moobing a boosing)

Moobing a boosing opisujú javy ako neustále psychické násilie v zamestnaní –  útoky na sebadôveru, sebaúctu a profesionálne kompetencie človeka. Čiže ide o šikanovanie v zamestnaní.

Mobbing je jav, keď jeden alebo viac kolegov sa systematicky nepriateľsky zameriava na niekoho iného.

Je dôležité si uvedomiť, že tento pojem sa nevzťahuje na jediný, individuálny prípad psychického obťažovania. Je to  súbor opakovaných alebo nepretržitých akcií s jediným cieľom – prinútiť obeť opustiť pracovisko.

Hypotetický príklad mobbingu:

Zamestnanec Peter sa stal terčom mobingu zo strany svojich kolegov. Každý deň ho zosmiešňovali pred ostatnými, šírili nepravdivé informácie o jeho pracovnej výkonnosti a sabotovali jeho snahu získať povýšenie. Peter sa cítil izolovaný a ponižovaný, čo postupne narúšalo jeho sebavedomie a profesionálnu kompetenciu. To viedlo k negatívnym dôsledkom pre jeho fyzické a duševné zdravie.


Bossing označuje psychický teror voči pracovníkovi zo strany zamestnávateľa alebo vedenia. Zneužívateľ, ktorý je v nadriadenom postavení, často podnecuje a zapája aj ďalších kolegov.

Hypotetický príklad bossingu:

V jednej spoločnosti pracovala zamestnankyňa Anna, ktorá sa stala obeťou bossingu zo strany svojho nadriadeného, pána Smitha. Ten  ju neustále kritizoval a ponižoval pred ostatnými zamestnancami. Často jej dával nereálne ciele a očakával od nej nadľudské výkony. Okrem toho ju ignoroval a vylučoval z dôležitých rozhodnutí a projektov. Taktiež manipuloval s informáciami, aby ju diskreditoval a prikázal ostatným zamestnancom, aby ju sledovali a hlásili mu každý jej krok. Tento bossing spôsoboval Anne veľký stres, stratu sebavedomia a vyvolával u nej úzkosť a neistotu v pracovnom prostredí.

Prečítajte si aj tieto naše články:

Mobbing a Bossing: šikana na pracovisku

Návrat hore