RACI model

Tabuľka RACI (RACI model, RACI matica) je typ matice na priradenie zodpovednosti v riadení projektov. Je to vlastne jednoduchá tabuľka, kde nájdete všetky zainteresované strany na projekte a zároveň sa tam spomína ich úroveň zapojenia. Väčšinou sa používa pre stredné až veľké projekty, kde je veľa ľudí a úloh a je potrebná jasná deľba zodpovednosti.

RACI je anglická skratka:

  • Responsible (zodpovedný za vykonanie) – Ide o osobu, zodpovednú za vykonanie práce.
  • Accountable (zodpovedný za výsledok) – Človek, delegujúci a kontrolujúci prácu v projekte.
  • Consulted (konzultant) – Konzultant poskytuje spätnú väzbu o projekte. Nie každá úloha alebo míľnik potrebuje aj túto stranu, no projektový manažér by mal určiť množstvo potrebných konzultantov.
  • Informed (informovaný) – Je dôležité zapájať informované osoby do projektu, avšak nie je potrebné zahlcovať ich detailmi každej úlohy. Musia mať prehľad o tom, čo sa deje, keďže to môže ovplyvniť ich prácu, ale nepatria medzi osoby s rozhodovacou právomocou v tomto procese.

Späť na glosár

Návrat hore