Domov » Glosár pojmov a skratiek » Nezisková organizácia

Nezisková organizácia

Nezisková organizácia je organizácia, vytvorená z cieľom presadzovania charitatívnych alebo spoločensky prospešných účelov. Ako názov napovedá, jej cieľom nie je vytváranie zisku.

Môže sa venovať náboženskej, vedeckej, charitatívnej, literárnej, zdravotníckej, ekologickej činnosti.

Na Slovensku činnosť takýchto subjektov upravuje zákon číslo 213/1997 Z. z..

V prvom odseku 2 §  sa hovorí:
,, Nezisková organizácia je právnická osoba založená podľa tohto zákona, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých používateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.“

Späť na glosár

Návrat hore