Domov » Glosár pojmov a skratiek » Audit ľudských zdrojov

Audit ľudských zdrojov

Vďaka auditu ľudských zdrojov vie podnik zhodnotiť postupy a politiky v tejto oblasti. Dokáže identifikovať problémy ohľadom ľudských zdrojov a vymyslieť riešenia na zlepšenie. Výsledkom takého auditu môže byť zníženie nákladov.

Typy auditov:

Súlad: Hodnotenie súladu organizácie so zákonmi a predpismi na miestnej, štátnej alebo federálnej úrovni.

Osvedčené postupy: Tento typ auditu porovnáva postupy v oblasti ľudských zdrojov spoločnosti s postupmi iných firiem v podobnom odvetví. To môže pomôcť organizáciám udržiavať alebo zlepšovať svoje HR oddelenia.

Výkon: Audit výkonnosti kontroluje spätnú väzbu, ktorú manažéri poskytujú svojmu tímu. Spoločnosť určí, či sú ich procesy kontroly alebo spätnej väzby efektívne alebo prospešné.

Konkurencieschopnosť: Konkurenčný audit hodnotí kompenzačný balík a výhody, ktoré podnik ponúka svojim zamestnancom. Organizáciám môže pomôcť určiť, aký typ kompenzácie poskytnúť, aby prilákali kvalifikovaných jednotlivcov.

Strategický: Strategický audit analyzuje systémy a procesy organizácie s cieľom identifikovať oblasti na zlepšenie. Spoločnosti môže pomôcť zabezpečiť, aby jej postupy v oblasti ľudských zdrojov boli v súlade s jej organizačnými cieľmi.

Zásady: Audit zásad preveruje personálne zásady organizácie, ako je disciplína, ukončenie pracovného pomeru a platené voľno a politika. Daný typ auditu môže spoločnosti pomôcť zabezpečiť, aby jej nové pravidlá zostali v súlade s jej súčasnými.

Bezpečnosť: Tento audit zabezpečuje, že spoločnosť dodržiava aktualizované zásady bezpečnosti a poskytuje svojim zamestnancom potrebné osobné ochranné prostriedky. Bezpečnostné audity pomáhajú organizáciám znížiť riziko na pracovisku a môžu byť užitočné pre spoločnosti v odvetviach s vyšším stupňom rizika, ako sú stavebné firmy

Špecifické funkcie: Tento typ auditu hodnotí špecifickú funkciu spojenú s HR oddelením organizácie – napríklad riadenie výkonnosti, mzdová agenda alebo uchovávanie záznamov.

Späť na glosár

Návrat hore