Domov » Vzdelávanie a poradenstvo » EVEREST – Program preseniorskej edukácie

EVEREST – Program preseniorskej edukácie​

program preseniorskej edukacie

Everest je o spoločnom hľadaní odpovedí a riešení na otázky:

  • ako sa vysporiadať so starnutím a starobou,
  • ako pomôcť sebe i svojim najbližším,
  • ako prežiť nástup do dôchodku.

Rozsah: 8 hod.

Workshop je určený pre všetky vekové kategórie v produktívnom veku.

Vzdelávací program EVEREST sa zameriava na odkrývanie tabuizovanej témy starnutia a staroby. Pomocou riadenej facilitácie a aktívnej skupinovej práce sa zameriavame na všetky etapy prípravy na starobu a starnutie, so zvýšeným dôrazom na krízové, adaptačno-transformačné obdobie nástupu do dôchodku.

Hlavným cieľom neformálneho vzdelávacieho programu preseniorskej edukácie je pomôcť účastníkom definovať, chápať a prijať riešenia, ktoré im reálne pomôžu pri príprave na starobu a starnutie.

Facilitované, aktívne, skupinové, medzigeneračné učenie a riešenie problémových úloh. Skupina vytvára, chápe a prijíma riešenia. Program sa skladá zo vzájomne prepojených tematických blokov.

Stanislav Lőrincz - facilitátor

Andragóg, ktorý sa viac ako 20 rokov venuje vzdelávaniu dospelých a špecializuje sa využívanie sociálno-andragogického poradenstva pri odstraňovaní sociálnych problémov. Aktuálne je vedúcim výskumného tímu Slovenskej asociácie age managementu v medzinárodnom projekte Erasmus+, ktorý skúma možnosti uplatnenia manažmentu pracovnej schopnosti (work ability management) na Slovensku.

Návrat hore