Domov » SMART ciele

SMART ciele

SMART je skratka, ktorú je možné použiť aj pri stanovovaní cieľov. Aby vami stanovené ciele boli jasné a dosiahnuteľné, každý jeden by mal byť:

  • Specific (špecifický) – Mal by odpovedať na otázky: čo chcem dosiahnuť? Prečo je tento cieľ dôležitý? Kto je zapojený? Kde sa to nachádza? O aké zdroje alebo limity ide?
  • Measurable (merateľný) – Koľko prostriedkov ma to bude stáť? Ako sa dozviem, kedy to bude splnené?
  • Achievable (dosiahnuteľný) – Ako môžem dosiahnuť tento cieľ? Nakoľko realistický je cieľ na základe iných obmedzení, ako sú finančné faktory?
  • Relevant (realistický) – Zdá sa vám to užitočné? Je toto správny čas? Zodpovedá to našim ďalším snahám/potrebám? Som tou správnou osobou na dosiahnutie tohto cieľa? Dá sa uplatniť v súčasnom sociálno-ekonomickom prostredí?
  • Time bound (časovo ohraničený) – Kedy? Čo môžem robiť o šesť mesiacov? Čo môžem robiť o šesť týždňov? Čo môžem dnes robiť?

Späť na glosár

Návrat hore