Domov » Glosár pojmov a skratiek » Zdravotne ťažko postihnutý

Zdravotne ťažko postihnutý

Za zdravotne ťažko postihnutého sa považuje človek, ktorému zdravotné problémy znemožňujú plnohodnotne fungovať v spoločnosti. Podľa zákona 447/2008 Z. z.  jeho miera funkčnej poruchy musí byť najmenej 50%.

Funkčná porucha

O funkčnej poruche zákon hovorí nasledovné:

,, Funkčná porucha je nedostatok telesných schopností, zmyslových schopností alebo duševných schopností fyzickej osoby, ktorý z hľadiska predpokladaného vývoja zdravotného postihnutia bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov .“

Takáto osoba má nárok na rôzne kompenzácie a úľavy.

Späť na glosár

Návrat hore