Domov » Glosár pojmov a skratiek » Teórie osobnosti

Teórie osobnosti

Teórie osobnosti popisujú formovanie osobnosti, jej zmeny a vplyv na správanie jej nositeľa. Osobnosť ako taká bola stredobodom viacerých mysliteľov, ako napríklad Sigmud Freud a Erik Erikson. No na jednotnej definícii osobnosti sa psychológovia nezhodujú.

Teórie osobnosti delíme na:

Biologické prístupy: Biologické prístupy naznačujú, že za osobnosť je zodpovedná hlavne genetika. Podľa výskumov existuje spojenie medzi genetikou a osobnostnými črtami.

Behaviorálne teórie: Podľa behaviorálnych teórii je osobnosť výsledkom interakcie medzi jednotlivcom a prostredím. Známi teoretici: BF Skiinner, John B. Watson.

Psychodynamické teórie: Psychodynamické teórie osobnosti ovplyvnilo dielo Sigmunda Freuda. Zdôrazňujú vplyv podvedomia a skúsenosti z detstva na osobnosť.

Humanistické teórie: Dávajú dôraz na slobodnú vôľu a individuálnu skúsenosť pri rozvoji osobnosti. Humanistickými teoretikmi sú napr. Carl Rogers a Abraham Maslow.

Teória čŕt: Tieto teórie hovoria, že osobnosť je tvorená mnohými črtami. Medzi najvýznamnejšie patria Eysenckova Teória troch dimenzií a päťfaktorový model osobnosti.

Charakteristika osobnosti:

  • Osobnosť je organizovaná a konzistentná
  • Osobnosť je väčšinou stabilná, no môže byť ovplyvnená prostredím
  • Osobnosť spôsobuje správanie

Späť na glosár

Návrat hore