Domov » Glosár pojmov a skratiek » Produktivita práce

Produktivita práce

Produktivitu práce môžeme definovať ako množstvo tovarov a služieb, ktoré pracovníci vyprodukujú za určitý čas. Môžeme ju odmerať dvoma spôsobmi, a to fyzicky alebo cenovo.

Podľa definície OECD z roku 2002 je produktivita práce ,,pomer objemovej miery výstupu k objemovej miere vstupu.” Do kategórie objemové miery výstupu zvyčajne spadajú veci ako hrubý domáci produkt (HDP), hrubá pridaná hodnota (HPH) a sú vyjadrené v stálych cenách, čiže upravené o infláciu. Najčastejšie používané miery vstupov sú: odpracované hodiny, pracovné miesta a počet zamestnaných osôb.

Späť na glosár

Návrat hore