Domov » Glosár pojmov a skratiek » Personálny manažment

Personálny manažment

Personálny manažment, tiež známy ako riadenie ľudských zdrojov, predstavuje efektívny spôsob vedenia a správy pracovnej sily v rámci organizácie.

Zahŕňa procesy ako nábor a výber nových zamestnancov, ich odborný rozvoj a školenia, hodnotenie pracovného výkonu, systém odmeňovania a zamestnaneckých výhod, riadenie pracovnoprávnych vzťahov a dodržiavanie príslušných zákonov a predpisov.

Personálny manažment v sebe zahŕňa rozsiahle úlohy a zodpovednosti súvisiace so spravovaním ľudských zdrojov v rámci podniku. Jeho hlavným cieľom je prilákať, rozvíjať, motivovať a udržať si kvalifikovaných a oddaných zamestnancov, ktorí budú napĺňať potreby a ciele organizácie a prispievať k jej celkovému úspechu.

Typy personálneho manažmentu:

Strategický: Zameriava sa na dlhodobé ciele firmy, získavanie talentovaných ľudí, rozvoj ich zručností a prípravu na budúce líderské pozície.

Taktický: Plánuje obsadenie pozícií, koľko zamestnancov bude potrebných v budúcnosti a ako ich vybrať. Zameriava sa na nábor, zapracovanie a zaškoľovanie nových pracovníkov.

Operatívny: Rieši každodennú personálnu agendu firmy. Zahŕňa nábor, dochádzku, výpočet miezd, riešenie konfliktov a dohľad nad dodržiavaním firemných pravidiel.

Späť na glosár

Návrat hore