Domov » Glosár pojmov a skratiek » Paretova analýza

Paretova analýza

Paretova analýza alebo Paretov diagram je stĺpcový graf. Pruhy predstavujú frekvenciu alebo náklady. Najkratšie sú napravo a najdlhšie vľavo. Paretov diagram nám pomáha zistiť, ktoré situácie sú najdôležitejšie. Používa sa na analýzu príčin.

Skladá sa z týchto komponentov:

  • Stĺpcový graf: Znázorňuje jednotlivé faktory, usporiadané podľa ich frekvencie alebo nákladov. Najkratšie stĺpce sú napravo a najdlhšie vľavo.
  • Kumulatívna krivka: Znázorňuje kumulatívny podiel jednotlivých faktorov na celkovom počte alebo celkových nákladoch. Krivka stúpa zľava doprava a zobrazuje, aký podiel na celkovom probléme tvoria najvýznamnejšie faktory.

Paretovu analýzu používame:

  • Keď chceme analyzovať frekvenciu problémov alebo príčin v procese
  • Keď je v nejakom procese veľa problémov a my sa chceme zamerať na najvýznamnejšie
  • Pri hĺbkovej analýze príčin pohľadom na ich špecifické zložky
  • Pri prezentácii údajov ostatným

Paretova analýza v praxi

  1. Vyberte kategórie na zoskupenie položiek a rozhodnite sa, ktoré meranie je potrebné.
  2. Zhromaždite údaje pre každú kategóriu a určte vhodnú stupnicu na grafe.
  3. Vytvorte pruhy pre každú kategóriu a zoraďte ich podľa ich hodnôt.
  4. Ak je veľa malých kategórií, môžete ich zoskupiť ako „iné“.

Späť na glosár

Návrat hore