Domov » Glosár pojmov a skratiek » Motivácia zamestnancov

Motivácia zamestnancov

Motivácia zamestnancov predstavuje vnútorný hnací motor alebo inšpiráciu, ktorú má jednotlivec k tomu, aby vykonával svoju prácu. Motivovaní pracovníci majú tendenciu byť produktívnejší, kreatívnejší a angažovanejší vo svojom zamestnaní.

Teórie motivácie zamestnancov

Existuje niekoľko teórii, ktoré sa pokúšajú vysvetliť, čo motivuje zamestnancov na pracovisku.

 1. Maslowova hierarchia potrieb: Tvrdí, že ľudia sú motivovaní napĺňaním piatich základných potrieb.
 • Fyziologické potreby
 • Potreby bezpečnosti
 • Potreby lásky a spolupatričnosti
 • Potreba úcty
 • Potreby sebarealizácie
 1. Herzbergova dvojfaktorová teória: Táto teória klasifikuje pracovné faktory do dvoch skupín: hygienických faktorov a motivátorov. Hygienické faktory, ako napríklad mzda a pracovné podmienky, sú nevyhnutné na zabránenie nespokojnosti. Naopak, motivátory, ako je uznanie a zodpovednosť, prispievajú k spokojnosti so zamestnaním.
 2. Teória očakávania: Je to vysoko uznávaný rámec, vysvetľujúci faktory, ktoré ovplyvňujú motiváciu jednotlivca.
 3. Teória sebaurčenia: Predpokladá, že jednotlivci musia zažiť tieto tri pocity, aby boli motivovaní:
  • autonómia
  • kompetencia
  • príbuznosť

Pre viac info si prečítajte náš článok: Herzbergova dvojitá faktorová teória: Kľúč k motivácii a spokojnosti zamestnanca

Späť na glosár

Návrat hore