Green HRM

Green HRM je súbor politík, postupov a systémov. Ich cieľom je stimulácia ekologického správania zamestnancov za účelom vytvorenia ekologicky citlivej, zdrojovo efektívnej a sociálne zodpovednej organizácie.

V súčasnosti sa často hovorí o udržateľnom rozvoji. To vedie aj k popularizácii otázky začlenenia ekologických postupov do riadenia ľudských zdrojov.

Okrem toho sa súčasné organizácie väčšinou snažia zastaviť zmenu klímy. Aby v tom uspeli je nevyhnutný prístup zhora nadol a taktiež aj podpora manažmentu – vrátane ľudí a ľudských zdrojov.

Späť na glosár

Návrat hore