Domov » Glosár pojmov a skratiek » Efektívne vzdelávanie dospelých

Efektívne vzdelávanie dospelých

Efektívne vzdelávanie dospelých je proces systematického a cieľavedomého získavania nových vedomostí, zručností a schopností dospelých jedincov s cieľom dosiahnuť ich osobný a profesijný rozvoj.

Poznáme rôzne metódy na to, ako to robiť, no Lila Davachi, docentka psychológie z newyorskej univerzity, navrhla model AGES (Attention-Generation-Emotion-Spacing).

Jeho podstatou je upútať pozornosť študenta, nechať ho generovať nové nápady, zapojiť emócie a rozložiť učenie do času. Študentom pomáha lepšie si zapamätať informácie a efektívnejšie sa učiť.

Štyri kľúčové prvky modelu AGES

  • Pozornosť
  • Tvorba myšlienkových spojení
  • Emócie
  • Priestor

Späť na glosár

Návrat hore