Interview with Prof. Dr. (emer.) Juhani Ilmarinen, Ph.D

IlmarinenProfessor Juhani Ilmarinen started his research career in the Department of Physiology, Finnish Institute of Occupational Health (FIOH), then in the Institut fur Arbeitsphysiologie, University of Dortmund, Germany and defended his Ph.D. in health and sports sciences (work physiology) in the University of Cologne. After returning to Finland, he focused his work on the theme of Ageing and Work. His multidisciplinary team created the Work Ability concept and a method called the Work Ability Index (WAI) for ageing workers, that was implemented in 26 countries. He also publicates (more than 500 publications and 8 books), e.g. handbook on age management called Towards a Longer Life.

Whom is the age management dedicated to? What type of companies?
Age management is a new competence for manager and supervisors in all companies and work organizations, where the demographic change is influencing. As well in private and public sector organizations are forced to adjust their functions for all generations. The most urgent need of age management is in companies where heavy physical and/or mental load is present.

Does it exist international organization that connects regional age management organizations?
So far as I am informed there is no permanent  international organisation operating in age management aiming to connect regional actions and experiences of age management. However, some EU-Project organisations, like the BestAgers Lighthouses for Baltic See Region, aimed to create a network between countries and organisations in age management.

How does the EU encourage companies which implemented age management?
In 1990s and begin of 2000 the EU-Institute for Work and Living Conditions in Dublin carried out surveys and analysis about age management in 27 Member States. They provides a website, where the best practices of age management by sector and country are available. Almost 200 best examples, about 10-15 per country, intended to motivate other companies to learn and implement the best practices of age management. How well this data base is known, remains unclear. The more active way of EU is to provide financial support for sectorial or regional projects. One example is the ongoing  Social Dialogue Committee Post project on demographic change focusing on “ Managing demographic challenges and finding sustainable solutions by the social partners in postal sector”. Another one is an  WorkAge – Program financed by EU and conducted by the Nottingham Trent University in UK.

What does the employer find out from Work Ability Index? Are the anonymous screenings done to recognize a need of age management implementation in company?
Work ability Index (WAI) is a validated tool for work organizations to evaluate the need for work ability promotion and the risks of work disability. Very often a decreased WAI ( moderate or poor ) will be found among 45+ work populations: about 30 % are in the level of moderate and about 10 % have a poor WAI. If no promoting activities will be carried out, a high probability of early exit from working life will follow. Because the most important single factor explaining the critical level of WAI is the quality and behavior of the managers and supervisors, their age management skills and competences play an essential role for WAI promotion.

For the companies the WAi indicates the need for preventive measures f.ex. by age group and job, initiate actions needed, and will evaluate the effects of the work ability promotion. WAI is valuable tool for occupational health services and for workplace health promotion.

What effect does the age management have on quality of lifes of the seniors, who were an active part of age management concept during their employment years?
WAI has a long term effects from worklife up to 3rd age life quality. Our 28-year follow up studies indicated, that the level of WAI before retirement predicted the independence in daily living in ages 73-86 years in Finland. From those having an excellent and good WAI during working life, about 60-70 % had  an independent living without limitations in later life. From those with moderate/poor WAI before retirement, only 30-40 % were able to operate outside home, like shopping ,travelling enjoying from hobbies. Therefore, the investments on WAI during the working life is important.

 THANK YOU VERY MUCH FOR AN INTERVIEW

Preklad do slovenského jazyka:

Profesor Juhani Ilmarinen začal svoju vedeckú kariéru na Department of Physiology, Finnish Institute of Occupational Health, potom na Institut fur Arbeitphysiologie, University of Dortmund a titul PhD. obhajoval na University of Cologne.
Po návrate do Fínska sa v práci sústredil na tému Starnutie a práca. Jeho multidisciplinárny tím vytvoril index pracovnej schopnosti a metódu s názvom Index pracovnej schopnosti (Work Ability Index – WAI) pre starnúcich pracovníkov, a bola implementovaná v 26 krajinách. Taktiež publikuje (viac ako 500 publikácií a 8 kníh), napríklad príručku age managementu s názvom Towards a Longer Life.

Pre koho je age managent určený? Pre ktoré typy spoločností?
Age management je nová kompetencia pre manažérov a nadriadených všetkých spoločností a pracovných organizácií, v ktorých majú vplyv demografické zmeny. Rovnako aj v súkromnom a verejnom sektore sú nútení prispôsobiť svoje činnosti pre všetky generácie.
Najpotrebnejší je age management v spoločnostiach, kde je prítomné veľké fyzické a/alebo mentálne zaťaženie.

Existuje medzinárodná organizácia, ktorá spája regionálne age management organizácie?
Pokiaľ som informovaný, neexistuje žiadna trvalá medzinárodná organizácia, fungujúca v age managemente, ktorá by smerovala k spájaniu regionálnych aktivít a skúseností age managementu. Avšak niektoré organizácie, ako BestAgers Lighthouses for Baltic See Region, sa pokúšali nadviazať kontakty medzi krajinami a organizáciami pôsobiacimi v age managemente.

Ako Európska únia podporuje spoločnosti, ktoré implementujú age management?
V 90-tych rokoch EU-Institute for Work and Living Conditions in Dublin urobil prieskum a analýzu o age managemente v 27 členský štátoch. Výsledok je publikovaný na internete, kde sú najlepšie praktiky age managementu rozdelené do sektorov a krajín. Skoro 200 príkladov dobrej praxe, zhruba 15-20 na krajinu, určenú na motiváciu ostatných spoločností na štúdium a implementáciu najlepších praktík age managementu. Ako dobre je táto databáza známa, nie je jasné. Európska únia sa viac angažuje poskytovaním finančnej podpory pre sektorové a regionálne projekty. Jedným z príkladov je momentálne prebiehajúci Social Dialogue Comittee Post projekt na demografické zmeny zameraný na „manažovanie demografických výziev a hľadanie trvalo udržateľných riešení  medzi sociálnymi partnermi v „postal sector“. Ďalším príkladom je WorkAge program financovaný Európskou úniou a realizovaný Nottingham University v Anglicku.

Čo môžu zamestnávatelia získať z Indexu pracovnej schopnosti (Work Ability Index – WAI)? Je anonymný skríning vhodný pre implementáciu age managementu v spoločnosti?
WAI je overený nástroj pre pracovné organizácie pre vyhodnotenie potreby zlepšenia pracovných schopností a rizík pracovnej neschopnosti. Znížený WAI je častý u pracujúcej populácie nad 45 rokov. Približne 30 % z nich má strednú hodnotu indexu a 10 % má veľmi slabú hodnotu indexu. V prípade, že nebudú prijaté zlepšujúce opatrenia, je vysoká pravdepodobnosť včasného odchodu z pracovného života. Pretože ten jediný najdôležitejší faktor vysvetľujúci nízku hodnotu WAI je kvalita a správanie manažérov a nadriadených, ich age management, skúsenosti a kompetencie majú nenahraditeľnú úlohu v zlepšovaní WAI.

Aký efekt má age management na kvalitu života seniorov, ktorí boli aktívnou súčasťou age management konceptu počas ich zamestnaneckých rokov?
WAI má dlhotrvajúci efekt od pracovného života až po tretí vek. Naša štúdia po 28 rokoch naznačuje, že hodnota WAI pred odchodom do dôchodku predurčuje nezávislosť v dennom živote 73 – 86 ročných ľudí vo Fínsku. Z tých, ktorí majú veľmi dobrý a dobrý WAI počas pracovného života, cca 60 – 70 %  žili nezávisle a bez obmedzení v neskoršom živote. Z tých, ktorí mali stredný a zlý WAI pred odchodom do dôchodku, bolo schopných iba 30 – 40 % plnohodnotne žiť aj mimo domova, ako nakupovať a cestovať a mať záľuby. Preto je investícia do WAI počas pracovného života dôležitá.

Pozn.
Tento preklad rozhovoru z anglického do slovenského jazyka má iba informatívny charakter a nie je autorizovaný osobou, ktorá rozhovor poskytla. Záväzným a smerodajným je rozhovor  zverejnený v anglickom jazyku.

Comments are closed.