Domov » Blog » Sociálne podnikanie » Sociálny podnik: akým spôsobom dokáže byť nápomocný celej spoločnosti?

Sociálny podnik: akým spôsobom dokáže byť nápomocný celej spoločnosti?

socialne podniky na slovensku 2024Čo je sociálny podnik a aký je jeho význam pre spoločnosť

Sociálny podnik si predstavte ako formu podnikania, ktorej cieľom v prvom rade je robiť svet lepším miestom, čiže pozitívny sociálny vplyv, nie produkovať zisk. Hlavným zámerom sociálneho podniku je pomoc komunite a ľuďom, ktorí to majú ťažšie, snaží sa vyriešiť problémy, ktoré nás všetkých trápia.

Príkladmi takých problémov sú starnutie obyvateľstva, potravinová nedostatočnosť, začleňovanie do spoločnosti, ochrana životného prostredia, dostupnosť bývania pre rôzne skupiny ľudí a podobne.

Svojimi aktivitami sociálne podniky často prispievajú k miestnemu rozvoju a zvyšovaniu kvality života tak v mestských, ako i vidieckych oblastiach. (Zdroj: OpenAI Blog, 2024, socialnepodniky.gov.sk)

Aj v dávnej minulosti existovali formy sociálnych podnikov, keď bohatí ľudia investovali do rozvoja svojich komunít, aby dosiahli pozitívny sociálny vplyv, nie prioritne bohatstvo.

Sociálne podniky na Slovensku

Riešeniu rôznych spoločenských problémov sa na Slovensku venuje množstvo sociálnych podnikov. Zameriavajú sa na sociálne služby, pracovnú intergráciu, lokálny rozvoj aj ochranu životného prostredia.

V roku 2008 vstúpil do platnosti  zákon o sociálnych službách 448/2008 Z. z., ktorý sociálne podnikanie uznal za legitímny nástroj aktívnej politiky trhu práce. Ďalším dôležitým zákonom bol zákon č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch. Ten rieši právne prostredie pre subjekty sociálnej ekonomiky a taktiež vytvára priestor pre rôzne možnosti podpory sociálnej inklúzie.

Katalóg sociálnych podnikov môžete nájsť na tejto webovej stránke: https://katalogsp.sk/. Je určený zamestnávateľom, verejným obstarávateľom a taktiež aj fyzickým osobám.

Ďalším webom so sociálnymi podnikmi a chránenými dielňami je https://www.dielne.sk/zoznam-dielni.

socialny podnik

Dotácie, možnosti financovania a podpory sociálnych podnikov

Medzi možnosti financovania a podpory pre tieto podniky patria národné projekty, dotácie, európske iniciatívy, ale aj rôzne formy štátnej podpory (napr. daňové úľavy, znížená sadzba DPH).

Na Slovensku existuje niekoľko možností získania dotácií pre sociálne podniky, ktoré môžu využiť na svoju prevádzku a rozvoj. Tu sú niektoré z nich:

  1. Program obnovy dediny 2023: tento program je určený pre lokálnych farmárov a poľnohospodárov a poskytuje podporu pre projekty zamerané na rozvoj vidieckych oblastí.
  2. Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov: táto dotácia je zameraná na projekty, ktoré sa venujú zlepšeniu systémov triedenia a recyklácie odpadov.
  3. Podpora vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve: iniciatíva je zameraná na podporu programov pre deti z marginalizovaných rómskych komunít.
  4. Program LIFE 2021 – 2027: Tento program EÚ podporuje projekty v oblasti životného prostredia a je otvorený aj pre sociálne podniky.
  5. Schéma štátnej pomoci: Táto schéma poskytuje podporu pre vzdelávanie a zamestnávanie znevýhodnených pracovníkov a pracovníkov so zdravotným postihnutím.
  6. Podpora projektov s tzv. pečaťou výnimočnosti (Seal of Excellence): podpora je určená pre projekty, ktoré získali túto pečať a potrebujú finančnú podporu na ďalší rozvoj.
  7. Výzva o poskytnutie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov: dotácia je určená na pokrytie nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny.
  8. Národný projekt „Nestrať prácu – vzdelávaj sa“: Cieľom tohto projektu je podpora vzdelávania záujemcov o zamestnanie, ktorí sú ohrození stratou zamestnania alebo ktorí nie sú schopní svojimi doterajšími zručnosťami reagovať na zmeny na trhu práce.
  9. SocialTech4EU: Tento projekt EÚ podporuje sociálne podniky (MSP a startupy so sociálnou misiou) a ponúka finančnú podporu na školenia až do výšky 3 000 EUR.

Použité zdroje: socialnepodnikanie.gov.sk, fsr.gov.sk, employment.gov.sk, socialnaekonomika.gov.sk, socialnepodniky.gov.sk, OpenAI Blog, 2024

Sociálne podniky vo svete

Podľa portálu socialnepodnikanie.sk je za kolísku rozvoja sociálnej ekonomiky považované Francúzsko, v ktorom sociálne podniky tvoria približne 10% všetkých zamestnancov v hospodárstve.

Rôzne formy sociálnych podnikov však môžeme nájsť po celom svete. Významné rozdiely nájdeme najmä v legislatíve, dostupnosti, efektívnosti, a to aj v rámci krajín Európskej únie.

Záver

Sociálne podniky sú kľúčovým prvkom v súčasnej aj budúcej spoločnosti, pretože kombinujú podnikateľské aktivity s cieľom dosiahnuť pozitívny sociálny vplyv. Ich význam spočíva v schopnosti riešiť spoločenské problémy rôzneho charakteru

Sledujte nás aj na sociálnych sieťach, aby vám už nič neuniklo 🙂

Ikony:

Linkedin: Linkedin icons created by riajulislam – Flaticon
FB: Facebook icons created by Pixel perfect – Flaticon
Instagram: Instagram icons created by Freepik – Flaticon

Titulný obrázok: Tulane Public Relations – DSC_9963; CC BY 2.0; Wikimedia
.

 

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Návrat hore