Domov » Glosár pojmov a skratiek » Zraniteľná osoba

Zraniteľná osoba

Zraniteľná osoba patri medzi znevýhodnených občanov. Jej charakteristiku nájdete v zákone č. 404/2011 o pobyte cudzincov.

Spomínaný predpis ju definuje nasledovne:

,, Zraniteľnou osobou je najmä maloletá osoba, osoba so zdravotným postihnutím, obeť obchodovania s ľuďmi, osoba staršia ako 65 rokov, tehotná žena, slobodný rodič s maloletým dieťaťom a osoba, ktorá bola vystavená mučeniu, znásilneniu alebo iným závažným formám psychického, fyzického alebo sexuálneho násilia; v odôvodnených prípadoch možno za staršiu osobu považovať aj osobu mladšiu ako 65 rokov.“

V roku 2000 prijala EU Dohovor o dospelých, ktorý rieši ochranu takýchto ľudí.

Späť na glosár

Návrat hore