Domov » Glosár pojmov a skratiek » Personálna stratégia podniku

Personálna stratégia podniku

Personálna stratégia podniku určuje smerovanie, ciele a princípy riadenia ľudských zdrojov. Mala by obsahovať plán na zosúladenie existujúceho potenciálu zamestnancov s dosahovaním dlhodobých cieľov spoločnosti.

Mala by odpovedať na tieto otázky:

 • Koho firma zamestnáva?
 • Realizujú zamestnanci hodnoty, ciele a zámery spoločnosti? Ak áno, do akej miery?
 • Aké zručnosti a kvalifikácie si spoločnosť vyžaduje a bude vyžadovať v budúcnosti?
 • Ako je možné rozvíjať kvalifikáciu zamestnancov?
 • Do akej miery je spoločnosť schopná rozvíjať kvalifikáciu zamestnancov?
 • Aké zmeny v úrovni zamestnanosti sú potrebné?

Zároveň musí špecifikovať hlavné ciele personálneho rozvoja, ktoré sú merateľné.

Typy personálnych stratégii:

 1. Ofenzívna stratégia: Vhodná pre rýchlo rastúce firmy. Jej súčasťou je hľadanie kreatívnych talentov, hodnotenie výsledkov, odmeny viazané na výkon.
 2. Defenzívna stratégia: Zameraná na merateľné výsledky, hodnotenie seniority a lojality.
 3. Kvantitatívna stratégia: Zameriava sa na personálne obsadenie, plánovanie a koordináciu s obchodným plánom.
 4. Kvalitatívna stratégia: Zameriava sa na to, aby zamestnanci boli motivovaní dosahovať najlepšie výsledky a celkovo na ich rozvoj.
 5. Stratégia orientovaná na vstupy: Jej podstatou je priťahovanie talentov a výber kvalitných pracovníkov.
 6. Stratégia orientovaná na rozvoj: Orientuje sa na individuálny rozvoj a zvyšovanie efektivity zamestnancov, formovanie pracovných tímov, rozvoj motivačného systému.
 7. Stratégia orientovaná na výstupy: Optimalizácia počtu zamestnancov, prepúšťanie, hodnotenie HR funkcií. Jej súčasťou je aj riešenie protichodných personálnych rozhodnutí.
 8. Stratégia sita: Otvorenosť externému trhu práce, mechanizmus výberu a prideľovania personálu, zameranie na znižovanie nákladov.
 9. Stratégia ľudského kapitálu: Rozvoj talentov zvnútra firmy, vnímanie zamestnancov ako investície, budovanie lojality a firemnej kultúry.

Späť na glosár

Návrat hore