Nadácia

Nadácia je nezisková spoločnosť alebo charitatívny fond. Poskytuje granty iným subjektom. Okrem poskytovania grantov môže vykonávať aj charitatívne aktivity. Úlohy nadácií môžu byť nasledovné: riešenie spoločenských problémov, podpora umenia, ochrana životného prostredia a iné…

Typy nadácii:

  • Súkromné: Financie na jej činnosť pochádzajú od rodiny, jednotlivca alebo spoločnosti.
  • Verejné: Získavajú financie z iných zdrojov (verejné granty, štát…).
  • Komunitné: Sústreďovanie finančných darov a ich prerozdeľovanie s cieľom zlepšenia života v určitej komunite.

Na Slovensku ich činnosť upravuje zákon 34/2002 Z.z. o nadáciách.

Späť na glosár

Návrat hore