Domov » Projekty » Digitalizácia vnútrofiremných procesov a zvýšenie efektivity riadenia organizácie

Digitalizácia vnútrofiremných procesov a zvýšenie efektivity riadenia organizácie

reg.č. KA210-VET-28698E69
Projekt sa realizuje s finančnou podporou Európskej únie z programu Erasmus+

Realizátor

 • JHS – CENTRE, o.p.s., Česká republika, Pardubice,  IČ: 27540448, OID: E10230352

Partner

 • Aptet ISP, družstvo, r.s.p., Slovensko, Levice, IČ: 52498905, OID: E10284694

Opis a cieľ projektu

Cieľom projektu je vytvoriť, overiť a spustiť kurz mikrolearningu pre organizácie z členskej základne žiadateľa a iné subjekty. Kurz bude poskytovať informácie o tom, ako a akým spôsobom digitalizovať riadiace procesy v organizácii s využitím cloudových aplikácií. Kurz bude voľne prístupný všetkým záujemcom o zvýšenie efektívnosti organizácie a zrozumiteľným spôsobom ponúkne návod, ako pristupovať k digitalizácii procesov a aké výhody bude mať digitalizácia procesov pre organizáciu. Kurz poskytne možnosť prispôsobiť sa trendom Priemyslu 4.0, získať konkurenčnú výhodu, zvýšiť výkonnosť, uľahčiť rutinné postupy, ale aj vybudovať odolnú spoločnosť, ktorá vďaka digitalizácii dokáže lepšie zvládať náhle krízové situácie, ako sú pandémie a výluky.

Projekt realizuje JHS – CENTRE, o.p.s. a partner projektu Aptet ISP, družstvo, r.s.p. Realizátor projektu prináša vlastné know-how v podobe vypracovaného prezenčného kurzu a partner projektu prispieva svojimi skúsenosťami v oblasti tvorby kurzov formou mikrolearningu. Táto medzinárodná spolupráca medzi oboma organizáciami je základom pre vytvorenie kurzu založeného na princípoch mikrovzdelávania.

Aktivity projektu

Vývoj koncepcie kurzu: Špecifikácia obsahu kurzu, metód m-learningu, časového harmonogramu, rozpočtu projektu, určenie realizačného tímu a príprava elektronického informačného systému 

Implementácia princípov m-learningu: Návrh konkrétnych prvkov m-learningu (texty, videoklipy, infografiky…) a ich logické prepojenie s kurzom 

Vytvorenie kurzu vo forme m-learningu: Vytvorenie konkrétnych materiálov a prepojenie prvkov kurzu, sprístupnenie kurzu na pilotné testovanie 

Pilotné testovanie kurzu: Testovanie kurzu na vybraných účastníkoch, získanie spätnej väzby a návrhov na úpravy 

Zapracovanie spätnej väzby a sprístupnenie kurzu: Úprava kurzu na základe spätnej väzby a sprístupnenie kurzu širokej verejnosti prostredníctvom vzdelávacieho portálu

Prehľad tém kurzu

 • riadenie prístupu používateľov k informáciám na intranete
 • podávanie správ/publikovanie na intranete
 • systém riadiacich dokumentov/interných smerníc
 • elektronický zber údajov v personálnom systéme
 • DTB zamestnancov a automatické generovanie personálnej dokumentácie
 • sledovanie termínov a nastavenie upozornení na termíny
 • riadenie projektových procesov – projekt DTB, ochrana údajov
 • finančné riadenie projektov – stanovenie rozpočtu a podávanie správ
 • interný vzdelávací portál a databáza znalostí
 • automatický elektronický systém registrácie na školenia
 • elektronická správa dochádzky
 • automatické generovanie certifikátu o absolvovaní kurzu, jedinečný elektronický kľúč

Čas realizácie

 • Dátum začiatku: 01. 10. 2022
 • Dátum ukončenia: 30. 09. 2024

Spolufinancované Európskou úniou

Návrat hore