Ľudia v Aptet n.o.

Štatutárny orgán

Bc. Igor Hrošovský, riaditeľ

AM_Igi

hrosovsky@aptet.sk / tel.: +421 903 228 133

Od roku 1991 prešiel rôznymi manažérskymi pozíciami v komerčnej sfére hlavne v obchodných organizáciách. Posledných 10 rokov sa intenzívne venuje tréningu, koučingu a vzdelávaniu pracovníkov rôznych organizácií, vrátane verejnej správy. Má vysokoškolské vzdelanie v oblasti manažmentu, ekonomiky a verejnej správy a ako riaditeľ neziskovej organizácie Aptet n.o. zabezpečuje okrem všetkých zákonných povinnosti organizácie aj komunikáciu s donormi.

Správna rada

PhDr. Stanislav Lőrincz, predseda

AM_Stano

lorincz@aptet.sk / tel.: +421 915 773 229

Andragóg, age management audítor, ktorý sa viac ako 15 rokov venuje ďalšiemu vzdelávaniu dospelých. Je spoluzakladateľom viacerých projektov a svoje skúsenosti v projektovom riadení uplatňuje pri príprave a implementácii projektov v rámci  Operačného programu Výskum a inovácie a  Operačného programu Ľudské zdroje. Ako predseda správnej rady Aptet n.o. je tvorcom i strážcom vízie organizácie a manažérom odborných aktivít.

PhDr. Katarína Lőrinczová, podpredsedkyňa

AM_Katka

aptet@aptet.sk / tel.: +421 919 203 806

Akreditovaná muzikoterapeutka, pedagogička pracujúca v špecializovanom zariadení sociálnych služieb, ktorá sa v rámci svojej profesie venuje najmä terapeutickej intervencii, individuálnym plánom a sociálnej rehabilitácii klientov zariadenia. V neziskovej organizácii Aptet n.o. vedie podporné skupiny rodinných opatrovateľov ľudí postihnutých s Alzheimerovou chorobou a zabezpečuje komunikáciu s anglicky hovoriacimi partnermi. Vďaka jej neúnavnosti posúvať vlastnú hranicu vedomosti a inovovať prístupy v sociálnej pomoci pomáha celej organizácii v jej napredovaní.

Ing. Agnesa Gubišová, členka

AM_Agi

gubisova@aptet.sk / tel.: +421 904 643 787

Projektová manažérka s dlhoročnými skúsenosťami s prípravou a realizáciou cezhraničných i národných projektov. Jej pôsobenie v charitatívnych organizáciách, úspechy pri tvorbe projektov Leader a MAS, ako aj programov hospodárskeho a sociálneho rastu jej zabezpečilo štatút uznávanej autority v regióne. Vďaka nadhľadu jej odbornosti a množstvu praktických skúsenosti, tvorí pevný základ hodnôt organizácie.

Kontrolný orgán

Bc. Eva Pusztiová, revízorka

AM_Evapusztiova@aptet.sk / tel.: +421 907 344 188

Odborníčka s dlhoročnou praxou v oblasti realizácie vzdelávacích programov pre dospelých so špecializáciou na cieľovú skupinu uchádzačov o zamestnanie a zdravotne znevyhodnených. Je revízorkou neziskovej organizácie Aptet n.o., ktorá sa aktívne podieľa na príprave a realizácii aktivít najmä v Leviciach.