O nás

aptet04_02

Kto sme

Sme skupina nadšencov, ktorí veria tomu, že aj človek v druhej polovici svojej životnej púte má nárok na otvorenú budúcnosť.

Naše poslanie, ako i samotný zmysel existencie organizácie môžeme popísať v  troch rovinách:

 • Jedinec – pomoc človeku. Starnutie a staroba sa týka každého. Naším poslaním je byť oporou človeku nie len pri vlastnom starnutí, ale chceme pomôcť každému, kto chce riešiť neľahkú a zložitú situáciu spojenú so starnutím a starobou svojich blízkych, kolegov, známych. Chceme pomôcť človeku adaptovať sa na dynamické zmeny pracovného trhu. Nasmerovať jeho úsilie k rozvoju vedomostí, schopností, zručností a hlavne motivácie až do vysokého veku.
 • Firmy a organizácie – využiť potenciál vekovej diverzity na pracovisku a uľahčiť im zvládať zmeny ktoré vyplývajú nie len z demografických zmien, ale i zo zmien vyvolaných štvrtou priemyselnou revolúciou a jeho dopadu na oblasť ľudského kapitálu. Dosiahnuť zmier medzi pracovnými schopnosťami zamestnancov a potrebami organizácie.
 • Spoločnosť – To, že Slovensko bude v horizonte tridsiatich rokov, jednou z  krajín s najstarším vekovým priemerom obyvateľstva na svete je fakt. Či sa nám to páči, alebo nie, toto je skutočnosť, ktorú nemôžeme ignorovať. V krajine bude žiť veľká skupina ľudí, ktorí budú mať úplne iné potreby a iné tempo života, ako je to dnes. Ak chceme, aby to fungovalo, musíme už dnes robiť radikálne kroky.

V konečnom dôsledku našim hlavným poslaním je uľahčiť adaptáciu jedinca, organizácie a spoločnosti na starobu a starnutie.

V čom sme jedinečný

Svoje poslanie vykonávame odborne a s úctou a rešpektom ku každému. Čas vnímame ako dar a nie ako prekliatie.

Hodnoty a základné princípy

Naše osobné hodnoty  sú odzrkadlené v hodnotách neštátnej organizácie Aptet n.o.

Nie len podporné skupiny, ale i naše skupinové vzdelávacie aktivity sa riadia nasledovnými zásadami:

 • Bezpečnosť a diskrétnosť (anonymita – nízkoprahovosť)
 • Dôstojnosť, úcta, rovnosť
 • Otvorenosť a úprimnosť
 • Informujeme – neradíme, nehodnotíme

Vízia

Veríme tomu, že Slovensko sa môže poučiť zo skúsenosti vyspelých krajín a neodignorovať demografický vývoj.

Sme presvedčení, že včasnou intervenciou dokážeme pomôcť ľuďom, organizáciám, ale i celej spoločnosti s problémami, ktoré sprevádzajú starnutie a starobu. Pomôcť adaptovať sa na zmeny v globálnom svete, kde istoty našich rodičov už pre nás neplatia.

Chceme nadviazať úzky kontakt s každým, kto má záujem posunúť Slovensko vpred. Či ako jednotlivec so svojimi hodnotami, vzdelaním a zručnosťami, či ako zamestnávateľ  svojim vnímaním vekovej rôznorodosti na pracovisku, alebo ako štát, ktorý je tu pre všetky vekové generácie a správne vníma ich možnosti, schopnosti, ale i potreby.

Veríme tomu, že človek v každom veku môže pracovať na svojej kreativite, učiť sa novým zručnostiam, rozvíjať kritické myslenie a schopnosť spolupracovať, nebáť sa chýb a otvorenej komunikácie, zvyšovať svoju psychickú i fyzickú odolnosť voči záťaži.

 

A teraz trošku obšírnejšie…

Od nášho vzniku sme si plne uvedomovali, že hovoriť o pomoci ľuďom ako starnúť, bude prinajmenšom odvážne a dobrodružné. To, že táto cesta bude dlhá, si plne uvedomujeme a sme na ňu pripravení.

Naším poslaním je v prvom rade pomocť človeku. Existujú však rôzne spôsoby a formy, ako efektívne pomôcť človeku v núdzi, v ohrození, v znevýhodnení a v nepohode.

Podstatou našej práce je služba spoločnosti, človeku bez nejakých legislatívnych obmedzení, spoločenských a náboženských predsudkov. Každý starneme a či sa nám to páči alebo nie, musíme sa vyrovnať s touto skutočnosťou a neprestajne sa adaptovať na nové výzvy kolobehu života. Či ste zdravotná sestra, manažér, podnikateľ, robotník, uchádzač o zamestnanie, zdravotne znevýhodnený, alebo inak výnimočný, až nespočetne veľa vecí pri starnutí máme spoločných. K starnutiu často z dôvodu inštinktívnej podvedomej obrany zaujímame ignorantský postoj. Nie sú to len transcendentálne otázky o zmysle nášho bytia, ale aj praktické otázky (často nesprávne kvalifikované ako prízemné) – z čoho zaplatím nájom, lieky, potraviny, – ktoré právom a neoddeliteľne patria k životu.

Dnes možno mnohí z nás na vrchole svojich fyzických i mentálnych síl si nevieme a ani nechceme predstavovať, aké zmeny so sebou prináša tretí a štvrtý vek nášho života. Dnes na to nemáme čas, dokonca často krát nemáme čas ani na tých najbližších a je nám oveľa jednoduchšie pristúpiť na zaužívané stereotypy, ktoré sú založené na hromade skreslených informácii. Keď sa nám dostavajú informácie z demokratických západných krajín o predlžovaní dôchodkového veku, ktorá atakuje hranicu sedemdesiatky, tak len stroho skonštatujeme, že my sa toho aj tak nedožijeme.

Máme pre Vás dve zásadne správy, pred ktorými by sme nemali utekať. Obe sú dobré aj zlé, záleží na uhle pohľadu. Tá prvá správa je, že už aj silná populačná vlna, v bývalom Československu označovaná ako „Husákové deti“, bude musieť byť spoločensky produktívna aj okolo sedemdesiatky a na dôchodkový systém, ktorý dokáže zabezpečiť dôstojne živobytie možno rovno zabudnúť. Tá druhá správa je, že s veľkou pravdepodobnosťou sa tej sedemdesiatky dožijeme vo veľkom počte a budeme v oveľa lepšom zdravotnom stave, ako súčasní sedemdesiatnici. Do určitej miery za tento fakt môžeme ďakovať zdravotnej a sociálnej starostlivosti, krásnemu obdobiu mieru, ktorý berieme až ľahkovážne za úplnú samozrejmosť. Na strane druhej máme vo vlastných rukách množstvo drobností, ktoré nám dokážu zvýšiť kvalitu našich seniorských rokov a úlohou našej organizácie je práve aj za pomoci preseniorskej edukácie Vám tieto možnosti ukázať.

Je úplne normálne a plne logické, že distribuovanie pomoci má svoju hierarchiu. Niekto ju potrebuje okamžite, lebo neskôr už nie je. Potrebujeme riešiť základné otázky ohľadne bytia a bezpečnosti, potrebujeme pomôcť zdravotne a sociálne znevýhodneným, aby sa ich životný komfort priblížil k intaktnej spoločnosti. Nad týmto faktom nie je čo polemizovať. DÔLEŽITÉ je však nezabúdať na jedincov, ktorý majú zabezpečiť nevyhnutný základ tejto pomoci. Svojou prácou a svojim často deštruktívnym spôsobom života sú hybnou ekonomickou silou celej spoločnosti. Kým platia dane, majú spoločensky akceptované správanie a ich zdravotný stav im umožňuje podávať nadľudské výkony, ako by boli pre spoločnosť neviditeľný. Problémom je, že keď ich bezproblémové, produktívne obdobie zaslúžene skončí, stanú sa (často krát nielen pre spoločnosť ) nepotrebnými. Našou úlohou je, aby sme narušili nielen tento stav – túto zvrátenú a nechutnú evolúciu NEVIDITEĽNÝ -> NEPOTREBNÝ, ale hlavne aj za pomoci preseniorskej edukácie ukázali, že človek v treťom veku života, dokáže byť neoceniteľným, nevyhnutným, produktívnym prínosom pre spoločnosť. Keď sme proti ageizmu, tak antiageizmus, ale platný pre všetkých.

My v Aptet n.o. sme si od vzniku plne uvedomovali skutočnosť, že pomôcť ľuďom adaptovať sa na zmeny, ktoré súvisia so starnutím, pripravovať ich na starobu, je činnosť závažnázodpovedná.

Túto našu zodpovednosť vnímame v dvoch zásadných rovinách. A to je rovina relevantných vstupných informácii a naša pozícia ku klientovi.

Snažíme sme obklopiť ľuďmi, fundovanými odbornými poradcami zo Slovenska i zo zahraničia, renomovanými organizáciami, ktorých práca je neoceniteľná nielen pre človeka, ako jedinca, ale aj pre celú spoločnosť. Obrátili sme sa na univerzitných pedagógov, na pracovníkov špecializovaných odborných zariadení a inštitúcii, aby nám pomohli zostaviť komplexný obraz starnutia a reality tretieho a štvrtého veku života. Aj vďaka nim sme sa dostali k témam, ako je age management alebo pozitívna psychológia, ktoré zásadne ovplyvnili koncept jednotlivých oblastí preseniorskej edukácie.

Dlho sme zvažovali našu pozíciu smerom ku klientovi a rozhodli sme sa, že naším prioritným postavením bude pozícia facilitátora a nositeľa odborných informácii. Nesnažíme sa alibisticky vyhnúť zodpovednosti a neprijať pozíciu odborného radcu a poradcu. Budú témy, kde zaujmeme veľmi jednoznačný, až rázny postoj, ale budú oblasti preseniorskej edukácie, kde sa Vás budeme snažiť informovať o najnovších poznatkoch, výskumoch a spoločnými silami sa pokúsime nájsť zlatú strednú cestu.

Prečo tá opatrnosť? Pretože tvrdiť, že výskumy jednoznačne niečo dokázali a tento poznatok bude neochvejne platiť  na veky vekov by bolo až naivne pochabé. Spomeňte si len na otázky ohľadne konzumácie bežných potravín: vajíčko, mlieko, slanina, margarín, tofu, ryby a hneď pochopíte prečo veci, o ktorých sme dnes na 100% presvedčení, nemusia o 10 – 20 rokov vôbec platiť. Bohužiaľ čas a ľudská populácia je tým najlepším testerom. Ale tieto oblasti môžu byť oveľa komplexnejšie, napr.: otázka druhého piliera a dôchodkovej reformy na Slovensku. Našou úlohou je zozbierať čo najviac možných relevantných informácii a štúdii o tejto téme, osloviť skutočných (nielen krátkodobých, funkčných) odborníkov a predstaviť Vám tieto možnosti. Ale v žiadnom prípade nemôžeme, nechceme a nesmieme Vám radiť, či vstúpiť, alebo vystúpiť, kúpiť, nekúpiť, užívať, neužívať a pod.

V tejto krátkej charakteristike poslania a princípov fungovania neziskovej organizácie Aptet n.o. sa viackrát objavili pojmy a termíny, ktoré by sme radi vysvetlili a ozrejmili náš vzťah k ním.

Aptet n.o. a PRESENIORSKÁ EDUKÁCIA
Aby na tomto mieste nebolo veľa teórie (viac v sekcii preseniorska edukácia), tak z nášho pohľadu je preseniorská edukácia súbežný proces výchovy a vzdelávania za účelom prípravy na starobu, kde jej hlavným poslaním je ukázať možnosti a prínos aktívneho starnutia. To najdôležitejšie je (lebo často sa stretávame s mylnou reakciou, že sme ďalšia organizácia, ktorá pracuje so seniormi), že preseniorská edukácia je prioritne určená pre vekovú skupinu 50+ a nie pre seniorov v dôchodkovom veku. V praxi to však neznamená, že vedomosti a zručnosti, ktoré sú súčasťou preseniorskej edukácie by neboli vhodné pre seniorov, alebo pre mladšie ročníky. Práve naopak.

Starnutie ako vrchol komplexnosti.

Každý detail nášho života, nášho správania k životu i k sebe, nášho životného štýlu má vplyv na proces starnutia a v konečnom dôsledku aj na našu starobu. Starobu môžeme pokladať za určitý sumár našich aktivít i našej pasivity. Naučiť sa starnúť, žiť, mať plán a nie len bezcieľne prežívať je to o čo sa snažíme.

Pre potreby sprehľadnenia obsahu preseniorskej edukácie sme jednotlivé témy rozdelili do piatich oblastí:

 • zdravotná oblasť
 • psychologická oblasť
 • sociálna oblasť
 • finančno-hospodárska oblasť
 • občiansko-právna oblasť

Tieto oblasti sú však natoľko prepojené, že jednotlivé témy plynulo prechádzajú medzi nimi.

Výsledný produkt preseniorskej edukácie v poňatí Aptet n.o., nebude nikdy existovať. Bude existovať len organizmus zložený z informácii, a vzájomných vzťahov, ktorý sa bude neustále aktualizovať. Naše vzdelávacie aktivity i dokumenty, ktoré majú svoju pevnú štruktúru, ako sú rôzne dotazníky, metodiky, manuály budeme podrobovať sústavnej evalvácii.

Aptet n.o. a ALZHEIMEROVÁ CHOROBA
Jednou z našich prvých krokov po založení organizácie Aptet n.o., bolo oslovenie Slovenskej Alzheimerovej Spoločnosti a zriadenie Informačného bodu v Leviciach o Alzheimerovej chorobe. Mnohí sa nás pýtajú, čo máme spoločné ako organizácia s Alzheimerovou chorobou, keď v štatúte máme jednoznačne uvedené naše smerovanie. Odpoveď je vskutku prostá i keď má viac bodov.

 1. Práve najnovšie výskumy v oblasti neurovied ukázali, aká je dôležitá aktivita človeka (vrátane práce) na priebeh (spomalenie) tejto zákernej a nevyliečiteľnej choroby. Hľadáme odpovede: prečo je dôležité, aby komplexný tréning mozgových schopností sa stal súčasťou nášho životného štýlu. Prečo je dôležité s tým začať v čo najskoršom veku a nečakať na odchod do dôchodku. Komplexný tréning mozgových funkcii je súčasťou aj nášho konceptu preseniorskej edukácie.
 2. Je to pomoc rodinným opatrovníkom, ktorý sa starajú o príbuzného postihnutého demenciou v domácom prostredí. Práve založenie podpornej skupiny rodinných opatrovateľov vnímame ako výborný príklad preseniorskej edukácie v praxi. Pomáhať ľuďom, ktorí svoj osobný i rodinný život dokázali prispôsobiť, ľudsky sa obetovať, aby pomohli svojim milovaným bojovať s touto zákernou chorobou je pre nás česť.

Vďaka pomoci odborníkom zo Slovenskej Alzheimerovej Spoločnosti ako aj z Centra MEMORY môžeme pomôcť rodinným príslušníkom i odborníkom v našom kraji šíriť osvetu v tejto oblasti.

Aptet n.o. a NEUROANDRAGOGIKA
Koncept projektu neuroandragogika je globálne jedinečný. Jeho hlavným poslaním je skúmanie vplyvu najnovších vedeckých poznatkov z oblasti neurovied na andragogiku. Vzájomna interakcia neuroplasticity a vzdelávanie dospelých je impozantná. Preskúmanie vplyvu zvýšenej mozgovej aktivity vyvolanej systematickým tréningom na vzdelávacie schopnosti jedinca a na samotnú kvalitu života aj vo vyššom veku pokladáme za kľúčové v prvej polovici 21. storočia. Ako odborní konzultanti spolupracujeme na vývoji vzdelávacieho nástroja – aplikácii doMind, ktorá je postavená práve na princípoch trénovania pamäti a koncentrácie pozornosti, ktorá je nevyhnutná pre proces učenia.

Aptet n.o. a AGE MANAGEMENT
Age management je unikátný koncept pochádzajúci z Fínska. Tam už začiatkom 80-tych rokov minulého tisícročia sa pustili do odvážnej práce, ktorej výsledky sú hodnotné nie len pre celé Fínsko, ale aj pre celú Európu. Čo je vlastne AGE MANAGEMENT? Je to koncept riadenia podmienený vekom, potenciálom a schopnosťami pracovníka. Jeho jedinečnosť sa zakladá na skutočnosti, že ponúka riešenie, ako zabezpečiť ekonomickú stabilitu v časoch, kedy počet ľudí v produktívnom veku je čoraz nižší a zároveň sa zvyšuje počet osôb poberajúcich starobný dôchodok. Do praxe zavádza nástroj na merania pracovných schopností, vďaka ktorému dokážu podniky i štátne inštitúcie získať relevantný výstup i sériu opatrení, ktoré slúžia na zlepšenie spomínaných pracovných schopnosti.

Obligátna otázka čo má age management spoločné s naším poslaním?
Hneď na začiatku sme chceli upriamiť vašu pozornosť na fakt, že starnutie sa týka všetkých a do určitej miery nás budú prioritne zaujímať „pre spoločnosť neviditeľní“ ľudia. Age Management nám ponúka ideálnu možnosť, ako preseniorskú edukáciu dostať k pracujúcim v podnikoch. Je to ideálna vstupná brána, aby plány na odchod do dôchodku, ako aj samotný plán dôchodku boli cenným pomocníkom a aby sa kariérne poradenstvo špecializované na vekovú skupinu 50+ mohlo ďalej rozvíjať.