Aptet n.o.

aptet04_02

 

NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA

Aptet n.o.

Vznikli sme  za účelom poskytnúť účinnú pomoc pri zvládaní adaptačných problémov vyplývajúcich z procesu starnutia.

Transparenosť podľa medzinárodných štandardov je pre nás principiálna.

Prenos inovácii, ako aj aktívna spolupráca na národných i medzinárodných výskumných projektoch, tvorí neoddeliteľnú súčasť nášho poslania.

Nezisková organizácia Aptet n.o. vznikla v máji 2014 z iniciatívy zakladajúcich členov poskytovať verejne prospešné činnosti a to v prvom rade zamerané na pomoc pri riešení adaptačných problémov človeka, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou samotného procesu starnutia.

„Aptet“ je latinské slovo vyjadrujúce schopnosť prispôsobiť sa. Práve schopnosť človeka adaptovať sa na nové životné skutočnosti a nepodľahnúť nezvratným procesom, je pre nás kľúčová a pre človeka bytostne charakteristická aj z evolučného hľadiska. Na jednej strane pri tomto procese musíme rešpektovať zmeny bio-psycho-socialného statusu jedinca, na strane druhej je našou povinnosťou nájsť stratégie, pomocou ktorých  dokážeme vyťažiť z nových skutočností maximum.

Pevne veríme, že naša organizácia dokáže fundovane zastrešiť spoluprácu odborníkov viacerých vedných odborov a premietnuť výsledky ich práce do konkrétnej adresnej pomoci. 

Sme presvedčení, že sa nám podarí osloviť širokú verejnosť akútnosťou problematiky a získať pre naše oduševnenie ďalších spolupracovníkov.

aptet_academy_04aptet_coeo_01aptet_cogitatum