EVEREST – vzdelávací program preseniorskej edukcie

Everest je o spoločnom hľadaní odpovedí a riešení na otázky:

  • ako sa vysporiadať so starnutím a starobou
  • ako pomôcť sebe i svojim najbližším
  • ako prežiť nástup do dôchodku

 Adult students studying together

  • Rozsah: 8 hod.
  • Facilitované, aktívne, skupinové, medzigeneračné učenie a riešenie problémových úloh
  • Skupina vytvára, chápe a prijíma riešenia
  • Program je zložený zo vzájomne prepojených tematických blokov
  • Určený pre všetky vekové kategórie v produktívnom veku

Vzdelávací program sa zameriava na odkrývanie tabuizovanej témy starnutia a staroby.

Pomocou riadenej facilitácie a aktívnej skupinovej práce sa program zameriava na všetky etapy prípravy na starobu a starnutie, so zvýšeným dôrazom na krízové, adaptačno-transformačné obdobie nástupu do dôchodku.

Hlavným cieľom neformálneho vzdelávacieho programu preseniorskej edukácie je pomôcť účastníkom definovať, chápať a prijať riešenia, ktoré im reálne pomôžu pri príprave na starobu a starnutie. Z dlhodobého hľadiska je cieľom zvýšiť kvalitu života účastníkov, ich vnímanie pohody a spokojnosti s vlastným životom. Poukázanie na pozitívne účinky celoživotného vzdelávania v staršom veku.