Umne starnúť

us

 • Názov: Umne starnúť
 • Autor: prof. PhDr. Damián Kováč DrSc.
 • Rok vydania: 2013
 • Vydavateľstvo: VEDA, BRATISLAVA
 • Počet strán: 180
 • ISBN: 978-80-224-1280-3

Starnutie – životná téma pre každého, kto dospel do dospelosti, výbušný problém, keďže krajiny sa plazivo menia na spoločenstvá stareniek a starcov. Starnutie je však aj nová výzva pre vedecké poznanie, osobitne pre vedy o človeku, takto opisuje tému o starnutí vo svojej novej knižke autor Prof.PhDr. Damián Kováč, DrSc. zakladajúca osobnosť psychológie ako modernej vedy na Slovensku, angažovane sa popasoval s najväčšími problémami starnutia, a to nielen z pozície psychológie, ale aj zohľadňovaním poznatkov biológie, sociológie, etiky atď.
Knižka nie je určená len psychológom, lekárom, pedagógom, sociálnym pracovníkom, kňazom a pod., ale aj iným stredoškolsky vzdelaným vo veku 50+. Jej širším poslaním je úsilie zoslabiť vyslovene negatívny obraz o starnutí ako v náležitých odboroch, tak aj vo verejnej mienke. Starnutie síce postupne spôsobuje rôzne funkčné straty a zvýšenú chorobnosť, ale prináša aj isté zisky v osobnosti a konaní. Okrem klasických prístupov k starnutiu osobitné kapitoly sú venované novodobému chápaniu múdrosti a citovému životu starnúcich, najmä v rámci manželstva a rodiny.
Kniha je napísaná živým, miestami až rozprávačským štýlom, kultivovaný vedecký jazyk sa osvetľuje početnými obrázkami, doplnkami autora a výrokmi preslávených osobností. Umne starnúť predpokladdá prelaďovať kvalitu života vzhľadom na straty a zisky, ktoré starnutie prináša, o tom je v knižke nemálo serióznych odporúčaní.
Prelaďte svoj život, pokiaľ je čas !

Rozhovor s pánom prof. PhDr. Pavlom Mühlpachrom, PhD.

Pán profesor je aktívny prednášajúci na viacerých univerzitách v Českej, Slovenskej a v Poľskej republike. Je autorom mnohých odborných publikácií, je členom vedeckých rád zahraničných odborných časopisov a úspešným riešiteľom mnohých výskumných úloh a grantov, taktiež členom vedeckej rady Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku a vedeckej rady PEDAGOGIUM Vysokej školy…

Continue reading

Stárnutí z pohledu pozitivní psychologie

starnuti

 • Názov: Stárnutí z pohledu pozitivní psychologie
 • Autor: prof. PhDr. Jaro KŘIVOHLAVÝ, CSc.
 • Rok vydania: 2011
 • Vydavateľstvo: Grada Publishing, PRAHA
 • Počet strán: 144
 • ISBN: 978-80-247-3604-4

Publikace je zaměřena především na kladné a nadějné rysy stárnutí z hlediska pozitivní psychologie, stranou však samozřejmě nezůstávají ani negativní jevy. Důraz je kladen na vnitřní postoje lidí a na to, jak přistupují k sobě, k druhým lidem i k životním změnám v průběhu stárnutí – ke zdravotnímu stavu, k otázce smysluplnosti života apod. Zvláštní pozornost je věnována sebepoznávání a sebeovládání, životní bilanci, vztahům mezi lidmi, trénování odolnosti a zvládání změn, řešení problémů, konfliktů a dalších těžkostí – nemocí, bolestí, setkání se smrtí blízkých lidí. Autor uvádí podněty a doporučení pro každodenní život ve stáří, týkající se např. úpravy životního stylu. Kniha je určena především odborníkům z řad pomáhajících profesí a studentům oborů psychologie, sociální práce, lékařských fakult i středních zdravotnických škol. Inspirativní však je i pro širokou veřejnost, protože otázka stárnutí se týká každého z nás – ať už osobně, nebo prostřednictvím lidí v našem okolí.