Vplyv edukácie na kvalitu života seniorov

venkz

 • Názov: Vplyv edukácie na kvalitu života seniorov
 • Autor: doc. PaedDr. Ctibor HATÁR, PhD. (ed.)
 • Rok vydania: 2013
 • Vydavateľstvo: UKF, NITRA
 • Počet strán: 159
 • ISBN: 978-80-558-0249-7

Zborník vedeckých štúdií nastoľuje nové a zároveň odpovedá na vybrané predznačené otázky týkajúce sa seniorskej problematiky, pričom ťažisko mnohých štúdií spočíva v kvalite života starších ľudí, ktorí sa stali, resp. potenciálne sa môžu stať klientmi sociálnych zariadení. Autorský kolektív postupne prechádza od teoretickej analýzy kľúčových a súvzťažných pojmov, cez popis konkrétnych nástrojov, podmienok a faktorov ovplyvňujúcich kvalitu života starších ľudí, končiac až pri nastolení vlastných výskumných zámerov.

Zájmové vzdělávání dospělých

zvd

 • Názov: Zájmové vzdělávání dospělých
 • Autor: PhDr. Michal Šerák, Ph.D
 • Rok vydania: 2009
 • Vydavateľstvo: Portál, PRAHA
 • Počet strán: 208
 • ISBN: 978-80-7367-551-6

Práce komplexně popisuje oblast zájmového vzdělávání dospělých a hodnotí jeho význam pro rozvoj jedince a společnosti. Text analyzuje informační materiály, které ukazují situaci této oblasti v ČR, zabývá se situací na trhu vzdělávání, charakterizuje jednotlivé typy zájmového vzdělávání a uvádí i přehled hlavních institucí, které se jím zabývají. Zvlášť se zaměřuje na vzdělávání seniorů.Kniha je určena studentům a vyučujícím oborů andragogika, pedagogika dospělých, pedagogika volného času, sociální práce a kulturologie. Zaujme rovněž metodiky z prostředí neziskových organizací a organizátory aktivit zájmového vzdělávání a vzdělávání seniorů.

Rozhovor s pani PaedDr. Máriou Čunderlíkovou

Je odbornou riaditeľkou a garantkou poskytovaných služieb jedinečného zariadenia na Slovensku, Centra MEMORY v Bratislave. Ako vyštudovaná liečebná pedagogička, akreditovaná trénerka pamäti sa dennodenne stretáva s nenápadným, ale o to despotickejším spoločníkom, Alzheimerovou chorobou. Pani riaditeľka, koho sa týka Alzheimerova choroba? Alzheimerova  choroba sa týka nás všetkých. Je to ochorenie ako každé iné, avšak…

Continue reading