Interview with Prof. Dr. (emer.) Juhani Ilmarinen, Ph.D

IlmarinenProfessor Juhani Ilmarinen started his research career in the Department of Physiology, Finnish Institute of Occupational Health (FIOH), then in the Institut fur Arbeitsphysiologie, University of Dortmund, Germany and defended his Ph.D. in health and sports sciences (work physiology) in the University of Cologne. After returning to Finland, he focused his work on the theme of Ageing and Work. His multidisciplinary team created the Work Ability concept and a method called the Work Ability Index (WAI) for ageing workers, that was implemented in 26 countries. He also publicates (more than 500 publications and 8 books), e.g. handbook on age management called Towards a Longer Life.

Whom is the age management dedicated to? What type of companies?
Age management is a new competence for manager and supervisors in all companies and work organizations, where the demographic change is influencing. As well in private and public sector organizations are forced to adjust their functions for all generations. The most urgent need of age management is in companies where heavy physical and/or mental load is present.

Does it exist international organization that connects regional age management organizations?
So far as I am informed there is no permanent  international organisation operating in age management aiming to connect regional actions and experiences of age management. However, some EU-Project organisations, like the BestAgers Lighthouses for Baltic See Region, aimed to create a network between countries and organisations in age management.

How does the EU encourage companies which implemented age management?
In 1990s and begin of 2000 the EU-Institute for Work and Living Conditions in Dublin carried out surveys and analysis about age management in 27 Member States. They provides a website, where the best practices of age management by sector and country are available. Almost 200 best examples, about 10-15 per country, intended to motivate other companies to learn and implement the best practices of age management. How well this data base is known, remains unclear. The more active way of EU is to provide financial support for sectorial or regional projects. One example is the ongoing  Social Dialogue Committee Post project on demographic change focusing on “ Managing demographic challenges and finding sustainable solutions by the social partners in postal sector”. Another one is an  WorkAge – Program financed by EU and conducted by the Nottingham Trent University in UK.

What does the employer find out from Work Ability Index? Are the anonymous screenings done to recognize a need of age management implementation in company?
Work ability Index (WAI) is a validated tool for work organizations to evaluate the need for work ability promotion and the risks of work disability. Very often a decreased WAI ( moderate or poor ) will be found among 45+ work populations: about 30 % are in the level of moderate and about 10 % have a poor WAI. If no promoting activities will be carried out, a high probability of early exit from working life will follow. Because the most important single factor explaining the critical level of WAI is the quality and behavior of the managers and supervisors, their age management skills and competences play an essential role for WAI promotion.

For the companies the WAi indicates the need for preventive measures f.ex. by age group and job, initiate actions needed, and will evaluate the effects of the work ability promotion. WAI is valuable tool for occupational health services and for workplace health promotion.

What effect does the age management have on quality of lifes of the seniors, who were an active part of age management concept during their employment years?
WAI has a long term effects from worklife up to 3rd age life quality. Our 28-year follow up studies indicated, that the level of WAI before retirement predicted the independence in daily living in ages 73-86 years in Finland. From those having an excellent and good WAI during working life, about 60-70 % had  an independent living without limitations in later life. From those with moderate/poor WAI before retirement, only 30-40 % were able to operate outside home, like shopping ,travelling enjoying from hobbies. Therefore, the investments on WAI during the working life is important.

 THANK YOU VERY MUCH FOR AN INTERVIEW

Preklad do slovenského jazyka:

Profesor Juhani Ilmarinen začal svoju vedeckú kariéru na Department of Physiology, Finnish Institute of Occupational Health, potom na Institut fur Arbeitphysiologie, University of Dortmund a titul PhD. obhajoval na University of Cologne.
Po návrate do Fínska sa v práci sústredil na tému Starnutie a práca. Jeho multidisciplinárny tím vytvoril index pracovnej schopnosti a metódu s názvom Index pracovnej schopnosti (Work Ability Index – WAI) pre starnúcich pracovníkov, a bola implementovaná v 26 krajinách. Taktiež publikuje (viac ako 500 publikácií a 8 kníh), napríklad príručku age managementu s názvom Towards a Longer Life.

Pre koho je age managent určený? Pre ktoré typy spoločností?
Age management je nová kompetencia pre manažérov a nadriadených všetkých spoločností a pracovných organizácií, v ktorých majú vplyv demografické zmeny. Rovnako aj v súkromnom a verejnom sektore sú nútení prispôsobiť svoje činnosti pre všetky generácie.
Najpotrebnejší je age management v spoločnostiach, kde je prítomné veľké fyzické a/alebo mentálne zaťaženie.

Existuje medzinárodná organizácia, ktorá spája regionálne age management organizácie?
Pokiaľ som informovaný, neexistuje žiadna trvalá medzinárodná organizácia, fungujúca v age managemente, ktorá by smerovala k spájaniu regionálnych aktivít a skúseností age managementu. Avšak niektoré organizácie, ako BestAgers Lighthouses for Baltic See Region, sa pokúšali nadviazať kontakty medzi krajinami a organizáciami pôsobiacimi v age managemente.

Ako Európska únia podporuje spoločnosti, ktoré implementujú age management?
V 90-tych rokoch EU-Institute for Work and Living Conditions in Dublin urobil prieskum a analýzu o age managemente v 27 členský štátoch. Výsledok je publikovaný na internete, kde sú najlepšie praktiky age managementu rozdelené do sektorov a krajín. Skoro 200 príkladov dobrej praxe, zhruba 15-20 na krajinu, určenú na motiváciu ostatných spoločností na štúdium a implementáciu najlepších praktík age managementu. Ako dobre je táto databáza známa, nie je jasné. Európska únia sa viac angažuje poskytovaním finančnej podpory pre sektorové a regionálne projekty. Jedným z príkladov je momentálne prebiehajúci Social Dialogue Comittee Post projekt na demografické zmeny zameraný na „manažovanie demografických výziev a hľadanie trvalo udržateľných riešení  medzi sociálnymi partnermi v „postal sector“. Ďalším príkladom je WorkAge program financovaný Európskou úniou a realizovaný Nottingham University v Anglicku.

Čo môžu zamestnávatelia získať z Indexu pracovnej schopnosti (Work Ability Index – WAI)? Je anonymný skríning vhodný pre implementáciu age managementu v spoločnosti?
WAI je overený nástroj pre pracovné organizácie pre vyhodnotenie potreby zlepšenia pracovných schopností a rizík pracovnej neschopnosti. Znížený WAI je častý u pracujúcej populácie nad 45 rokov. Približne 30 % z nich má strednú hodnotu indexu a 10 % má veľmi slabú hodnotu indexu. V prípade, že nebudú prijaté zlepšujúce opatrenia, je vysoká pravdepodobnosť včasného odchodu z pracovného života. Pretože ten jediný najdôležitejší faktor vysvetľujúci nízku hodnotu WAI je kvalita a správanie manažérov a nadriadených, ich age management, skúsenosti a kompetencie majú nenahraditeľnú úlohu v zlepšovaní WAI.

Aký efekt má age management na kvalitu života seniorov, ktorí boli aktívnou súčasťou age management konceptu počas ich zamestnaneckých rokov?
WAI má dlhotrvajúci efekt od pracovného života až po tretí vek. Naša štúdia po 28 rokoch naznačuje, že hodnota WAI pred odchodom do dôchodku predurčuje nezávislosť v dennom živote 73 – 86 ročných ľudí vo Fínsku. Z tých, ktorí majú veľmi dobrý a dobrý WAI počas pracovného života, cca 60 – 70 %  žili nezávisle a bez obmedzení v neskoršom živote. Z tých, ktorí mali stredný a zlý WAI pred odchodom do dôchodku, bolo schopných iba 30 – 40 % plnohodnotne žiť aj mimo domova, ako nakupovať a cestovať a mať záľuby. Preto je investícia do WAI počas pracovného života dôležitá.

Pozn.
Tento preklad rozhovoru z anglického do slovenského jazyka má iba informatívny charakter a nie je autorizovaný osobou, ktorá rozhovor poskytla. Záväzným a smerodajným je rozhovor  zverejnený v anglickom jazyku.

Rozhovor s pánom prof. JUDr. Vojtechom Tkáčom, CSc.

VojtechTkac

Pán profesor je vysokoškolským učiteľom na viacerých slovenských vysokých školách a univerzitách, jeho hlavné pôsobisko je na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Roky pôsobí ako renomovaný právny poradca pre štátne i medzinárodné organizácie. Pracoval v oblasti odborovej sociálnej legislatívy, vykonával funkcie štátneho tajomníka a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.  Je autorom i spoluautorom mnohých publikácií z oblasti pracovného práva, sociálnej politiky a kolektívnych pracovných vzťahoch.

Myslíte si, že myšlienky prípravy na dôchodok sú opodstatnené? Ako by to pomohlo ľuďom?
Už predchádzajúce generácie poznali rozprávku o troch grošoch, a aj keď to bola a je iba rozprávka, spoliehať sa na oficiálne zdroje sociálnej ochrany, a to i pre prípad starnutia je uveriť iba rozprávke, nie realite. Príprava na starnutie, ale i na iné sociálne udalosti, ktoré nás stretnú počas života je súčasťou života a mal by to byť jeden z hlavných predmetov výchovy v rodine, v škole i v spoločnosti.

Prečo je nevyhnutné, aby spoločnosť zmenila svoje stanovisko k dôchodkovému veku?Predlžuje sa vek dožitia, menia sa pozitívne demografické faktory, svet „starne, ošedivieva, vráskavie“, ale ľudia mladnú. Dnešný sedemdesiatnik sa nedá porovnať so sedemdesiatnikom spred dvadsiatich rokov. Zároveň sa rozmáha gerontofóbia, ageizmus, snaha vyhadzovať ľudí z práce iba kvôli vyššiemu veku, a to za bleskovej podpory vrcholného predstaviteľa Jednoty dôchodcov na Slovensku…

Aký postoj by mala zaujať samotná súčasná generácia seniorov?
Táto generácia bola najviac postihnutá transformáciou po roku 1989, a to v rámci tzv. šokovej terapie, liberalizácie vo všetkých oblastiach a v genocídnom odmeňovaní, podmieňujúcom rovnaké dôchodkové zabezpečenie. V politických funkciách v sociálnom zabezpečení sa striedajú inžinieri bez toho, aby sa ich dotkla odbornosť, absentuje prenos zahraničných skúseností, paritárne a pripoisťovacie systémy. Väčšina ľudí v produktívnom veku sa pre nezamestnanosť nepoisťuje na starobu, medzi najväčšie podvody po šokových terapiách patrí privatizácia, financovanie politických strán a tzv. druhý pilier, ktorý je nezmyslom a nič nevyrieši, okrem podpory oligarchie…

Čo čaká Slovensko, Európu, ak nezmeníme naše ponímanie dôchodkového veku?
Čaká nás pozitívne predlžovanie veku dožitia a chudoba starších generácií, s úzkou skupinou zbohatlíkov.

Ktorou krajinou by sme sa mohli inšpirovať?
Mnohými krajinami sa dá inšpirovať, ale každý štát má svoje tradície, systémy sociálnej ochrany a ekonomické základy. V ústavách by mali byť uvedené kvalifikačné predpoklady pre tých, ktorí budú riadiť sociálne systémy. Namiesto pripravovanej ústavnej ochrany tzv. druhého piliera by sa mala zaviesť trestná zodpovednosť za to, kto ho presadil…

Myslíte si, že by sociálni partneri mali prevziať zodpovednosť a pomôcť zamestnancom s adaptáciou na dôchodok? Ak áno, ako formou?
Áno, Áno, Áno – tak ako to bolo v nespolitizovanej Sociálnej poisťovni, v znárodnenom Národnom úrade práce a tak ako to malo fungovať v dôchodkovom doplnkovom pripoistení. Zamestnanecké a zamestnávateľské systémy fungujú v tzv. paritárnych modeloch (pozrite si na firmu AG2R, ktorá má cyklistické družstvo a doplnkovou formou nadstavuje slušné dôchodky vo Francúzsku). Žiaľ, aj sociálnym partnerom chýba odvaha požiadať minimálnu skupinu odborníkov, ktorých doslova amatéri z politických strán vyhnali za brány odbornosti, ktorí by na vedeckej úrovni dali do poriadku trestuhodné bačovanie nemúdrych politikov v systémoch sociálnej ochrany na Slovensku.

Domnievate sa, že v prostredí SR je opodstatnený vznik inštitúcie, ktorá by bola špecificky zameraná na 3. generáciu (vrátane výskumu, vzdelávania, ale i adresných projektov a pomoci)?
Slovenská akadémia vied nebola schopná vo svojej histórii založiť vedecký prístup k systémom sociálnej ochrany a sociálneho zabezpečenia. Tzv. vízie rozvoja Slovenska za peniaze daňových poplatníkov prispeli k sociálnemu rozvoju iba o trochu viac ako nič. Je nehanebný prístup moci k odborníkom zo sociálnej sféry.

Straty z omeškania a neschopnosti zakladať formy pripoistenia a z ignorancie vedeckého prístupu k systémom sociálnej ochrany budú preklínať celé generácie…A ak raz sa k moci dostanú sofistikované prístupy v sociálnej ochrane, už teraz treba ľutovať ich predstaviteľov, ale najmä budúce generácie…

ĎAKUJEME ZA ROZHOVOR

Vybrané publikácie

• TKÁČ, V. 2004. Odbory, zamestnávatelia, zamestnanecké rady. Košice : PressPrint. 356 s. ISBN 80-89084-13-3.

Rozhovor s pani PaedDr. Máriou Čunderlíkovou

MariaCunderlikova

Je odbornou riaditeľkou a garantkou poskytovaných služieb jedinečného zariadenia na Slovensku, Centra MEMORY v Bratislave. Ako vyštudovaná liečebná pedagogička, akreditovaná trénerka pamäti sa dennodenne stretáva s nenápadným, ale o to despotickejším spoločníkom, Alzheimerovou chorobou.

Pani riaditeľka, koho sa týka Alzheimerova choroba?
Alzheimerova  choroba sa týka nás všetkých. Je to ochorenie ako každé iné, avšak vyskytuje sa  viac u ľudí vo vyššom veku. Ak sa objaví pred 60 – tym rokom života jedinca, hovoríme o včasnej forme Alzheimerovej choroby, táto forma je zriedkavejšia. Častejšie sa prejavuje  v skupine 65 – ročných a starších.  U ľudí nad 80 rokov trpí touto chorobou až 40%  z nich. Ochorením viac trpia ženy, osoby, ktoré sa menej intelektuálne zaťažovali, rizikovým faktorom sú tiež úrazy hlavy, neliečený vysoký krvný tlak alebo cukrovka. Príčina tejto choroby  dosiaľ je neznáma.

Čo hovoria čísla na Slovensku a aké sú prognózy?
Na Slovensku nebola uskutočnená epidemiologická  štúdia aby sme vedeli presné  počty ľudí, ktorí sú postihnutí týmto ochorením. Avšak podľa  svetových štatistík, aké percento populácie vo veku  nad 65 rokov je na Slovensku,  odhadujeme, že u nás je to približne 40 až 50 tisíc ľudí. A keďže počet starších osôb pribúda, rásť bude aj  počet ľudí chorých na Alzheimerovu chorobu.

Dá sa naučiť žiť s touto chorobou?
Ak je táto choroba  včas diagnostikovaná a liečená, je predpoklad, že  práve v počiatočnom štádiu sú lieky účinné a pacient  dokáže žiť istý čas sám v domácom prostredí a môže žiť život podľa vlastných predstáv. Práve záľuby, pohybové aktivity, tréning pamäti a spoločnosť príjemných ľudí sú tiež predpokladom udržania poklesu kognitívnych schopností, ktoré sprevádzajú ochorenie. Treba si však byť vedomý, že sa jedná o neurodegeneratívny  proces v mozgu, ktorý pomaly postupuje a stav sa zhoršuje – pacient je stále viac a viac neschopný samostatného spôsobu života. Takže ako choroba postupuje, človek potrebuje od svojich príbuzných alebo priateľov viac a viac pomoci a podpory. Spočiatku len pár hodín denne prejde do 24 hodinovej trvalej starostlivosti. Ochorenie trvá 3 až 12 rokov, niektorí pacienti sa dožívajú aj viac rokov vo svojej chorobe. Najväčšia starosť je v rozvinutom štádiu ochorenia na rodinných opatrovateľoch, príbuzných. To, čo najviac trápi blízkych, je postupné  „odchádzanie“ milovanej osoby. Ten, kto bol vždy v rodine oporou, všetko zvládal sa postupne nedokáže podpísať, nevie sa sám najesť, nepozná svoju manželku či deti. Strácanie jeho schopností, zručností, vedomostí  bolí a ak sa k tomu pridružia  zmeny osobnosti je to nesmierna záťaž v každodennom živote.

V čom vedia pomôcť podporné skupiny rodinným príslušníkom?
Podporné skupiny predstavujú pravidelné stretávanie tých, ktorí sa starajú o takto chorého človeka v domácom prostredí. Rodinný opatrovateľ je často „kvalifikovanejší „ ako odborník. Vie poradiť práve z praxe každodenného života. V spoločnom rozhovore prítomní majú možnosť vyrozprávať svoje problémy a ťažkosti, ventilovať napätie, poradiť sa o niečom s čím si sám nevie rady alebo sa zasmiať. Podporná skupina teda môže plniť edukačnú ale aj relaxačnú úlohu. Ak sa  účastníci dohodnú, môžu si na  stretnutie pozvať odborníka z oblasti sociálnej, medicínskej a pod., s ktorým si môžu osobne prediskutovať pre nich dôležité veci. Napr. kedy a ako sa vybavuje opatrovateľský príspevok, ktoré sú vhodné inkontinečné pomôcky, správna výživa človeka s demenciou …

Vedia dobrovoľníci (neprofesionáli) pomôcť pri starostlivosti o človeka s Alzheimerovou chorobou?
Aj neprofesionáli môžu pomôcť. Môžu  byť „po ruke” odborníkovi v inštitucionálnej starostlivosti, môžu sa porozprávať s pacientom, môžu sa spolu prejsť po záhrade alebo parku. V rodine môžu spoločne počúvať hudbu, zaspievať si, zahrať pexeso či karty. Môžu si spoločne prečítať časopis alebo prezerať rodinné fotografie. Pre domáceho opatrovateľa je to odbremenenie od 24 hodinovej záťaže, oddych a zmena stereotypného zaťaženia.

Centrum MEMORY je vskutku jedinečným  zariadením u nás. Kedy vzniknú podobné aj v iných mestách na Slovensku? Je to len otázka peňazí?
Zariadenia pre ľudí s Alzheimerovou chorobou by mali vznikať všade, kde je potrebná sociálna pomoc a kde sú starší občania. Prax ukazuje, že vhodnejšie sú menšie zariadenia (pre max. 16 osôb), kde dokážu ľudia s demenciou žiť podobný život ako doma. Neverejný  poskytovateľ môže len rozšíriť spektrum ponúkaných služieb, avšak hlavným zriaďovateľom by mala byť mestská časť či obec. Samozrejme je to aj otázka peňazí, Alzheimerova choroba všade vo svete predstavuje významné ekonomické zaťaženie, na druhej strane je to poskytovaná  služba, ktorá  zvyšuje zamestnanosť v regióne a štáte. Alzheimerova choroba sa nás týka všetkých!

ĎAKUJEME ZA ROZHOVOR