Rozhovor s pánom prof. PhDr. Pavlom Mühlpachrom, PhD.

Pán profesor je aktívny prednášajúci na viacerých univerzitách v Českej, Slovenskej a v Poľskej republike. Je autorom mnohých odborných publikácií, je členom vedeckých rád zahraničných odborných časopisov a úspešným riešiteľom mnohých výskumných úloh a grantov, taktiež členom vedeckej rady Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku a vedeckej rady PEDAGOGIUM Vysokej školy…

Continue reading

Rozhovor s pánom doc. PaedDr. Ctiborom Határom, PhD.

Je vysokoškolským učiteľom na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Vyučuje najmä sociálnu pedagogiku, sociálnu andragogiku a geragogiku. V rámci svojej vedecko-výskumnej činnosti sa orientuje na teoreticko-metodologické, strategicko-koncepčné a praxeologické otázky sociálnej pedagogiky, sociálnej andragogiky a geragogiky. Aktuálne je členom Sekcie sociálnej pedagogiky Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri SAV, členom Spoločnosti učiteľov…

Continue reading

Rozhovor s pani Mgr. Ilonou Štorovou

Meno pani Štorovej sa nielen v Českej republike neoddeliteľne spája s pojmom Age Managementu. Ako vedúca projektu AIVD ČR „Stratégie Age Managementu v ČR“ sa jej podarilo získať ocenenie „Národní cena kvality“, ktorá bola udelená za prenos jedinečnej fínskej metodiky konceptu pracovní schopnosti, nástrojů age managementu a nástroje na merania pracovných schopnosti (Work Ability…

Continue reading